Tikinčio kataliko stiprybė yra Eucharistinis Kristus

   Šiandien ketvirtadienis, ir Bažnyčia primena, kad ši diena yra skirta apmąstyti ir prisiliesti prie begalinės Dievo MEILĖS DOVANOS – Komunijos, gyvojo Dievo duonos gabalėlyje.
   Dievas, sukurdamas žmogų, sako , kad jį padarys panašų į savo paveikslą. Mums, katalikams, Komunijos priėmimas ir yra virsmas tapti panašiems į Dievo paveikslą. Šiuo sudėtingu epidemijos metu, kada žmonės yra sutrikę, pilni baimių ir panikos, kviečiu atrasti viltį ir ramybę tarp mūsų pasilikusiame Dieve – Eucharistinėje duonoje. Šiandien dėl karantino yra apribota galimybė priimti Komuniją duonos pavidalu. Bažnyčia kviečia žmones dvasinei komunijai. Atrask laiko, užsidaręs savo kambarėlyje, keliolikos minučių maldai ar kai transliuojamos Šv. Mišios, išsakyti savo troškimus ir dvasiniu būdu kviesti Kristų į savo sielą. Jis yra ramybės šaltinis, jis yra viltis, jis yra tavo geriausių sprendimų vadovas, pakviesk Jį.

   Taip pat  šiandien Bažnyčia mini Šventąjį Juozapą – bažnyčios ir visų dirbančiųjų globėją.

   Kviečiu visus geros valios žmones šiandien maldai už ligonius ir medicinos darbuotojus, save aukojančius, rizikuojančius savo gyvybe, kad padėtų sergantiesiems. Mielieji, supraskime, kokiame pavojuje jų sveikata ir gyvybė. Jie yra šių dienų didvyriai, jie yra viltis ir paguoda sergantiesiems, melskimės už juos.

   Maldoje, Jūsų klebonas kun. Vytautas

Maldą į Šv.Juozapą

Į Tave, palaimintasis Juozapai,
kreipiamės vargų spaudžiami.
Melsdami Tavo švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos
su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele,
Dievo gimdytoja,
ir dėl to tėviško džiaugsmo,
su kuriuo glaudei prie savęs kūdikėlį Jėzų,
maloningai pažvelk į visus,
kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju,
ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.

Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge,
saugok Jėzaus Kristaus žmones.
Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti
visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis Gėlbėtojau,
stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,
kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų
iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus,
taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią
nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
o kiekvieną mūsų nuolat globok,
kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos,
galėtume šventai gyventi,
Dievo malonėje numirti ir pasiekti
amžinąją dangaus laimę.
Amen.

P.S. Šį vakarą mūsų Savivaldybės mero prašymu 18 val. Mišios aukojamos už visus Savivaldybės medikus, linkint jiems stiprios sveikatos ir dėkojant už pasiaukojimą.