Mano Plungiškiai, mano gerieji žmonės!
   Dievas yra mūsų viltis, tad nepasiduokime panikai, ramiai atlikime mums patikėtus darbus, užduotis ir, labai prašau, nepamirškime MALDOS.
   Šiandien yra trečiadienis, ir Bažnyčia, žvelgdama į tradiciją, primena, kad būtent trečiadienį Judas Iskarijotas sudarė sandorį veidmainišku pabučiavimu išduoti ir parduoti Kristų. Todėl Bažnyčia kviečia ir šią dieną, kas galite, papasninkauti, ryžtis atitaisyti neteisybes, klaidas ir maldoje ieškoti Dievo gailestingumo.
   Senajame Testamente randame Sirą Naamaną, kuris sirgo raupsais ir atėjęs pas pranašą Eliziejų prašė jo išgydyti, o kai pranašas liepė jam nusimaudyti Jordane, jis užsigavo, esą tai per paprastas būdas, tik įkalbėtas tarnų paniro į Jordano vandenis ir pasveiko. Tad ar šių dienų įvykiai nėra paraginimas ir mums stabtelėti gyvenimo bėgime ir maldoje nusimaudyti, kad Dievas pasigailėtų ir į mūsų širdis atneštų ramybę, pasitikėjimą, viltį, jog viskas Dievą mylinčiam išeis į gera.

   Gerieji žmonės, tik tiek nedaug teprašau: pradėkim kiekvieną rytą ir vakarą persižegnoti, savo kambarėlyje, eidami ar važiuodami sukalbėti keletą maldelių už gyvuosius ir mirusius, draugus, geradarius ir priešus, o šiandien Šventajame Rašte  perskaitykime Naamano istoriją.
   Su Jumis ir už Jus besimeldžiąs Jūsų klebonas kun.Vytautas.

P.S. Didelis pagalbininkas ir užtarėjas beviltiškose situacijose yra apaštalas Judas Tadas, čia keletas maldų prašant Jo pagalbos šių dienų įvykiuose.

LIGONIO MALDA
   Garbingasis ir gailestingasis Viešpaties apaštale šv. Judai Tadai, tu tiek daug gali pas Dievą! Švenčiausiojo Jėzaus Vardo galia tu savo užtarimu suteikei daugeliui ligonių prašytą išgijimą. Ateik ir man, ligoniui, į pagalbą. Ištiesk virš manęs savo laiminančią ranką, kad aš, atgavęs sveikatą, dar uoliau Dievui tarnaučiau.
   Šv. Judai Tadai, pasižadu tavo gerumo niekada neužmiršti ir liudyti, koks tu esi galingas ir greitas užtarėjas mūsų varguose. Amen.

ŠV. JUDO TADO LITANIJA
Kristau, išgirsk mus. Kristau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji mergelių Mergele, melski už mus!
Visų Šventųjų Karaliene, melski už mus!
Šventasis Judai Tadai, melski už mus!
Artimasis Jėzaus, Marijos ir Juozapo giminaiti, melski už mus!

Garbingasis apaštale, melski už mus!
Tvirtasis apaštale, melski už mus!
Šlovingasis apaštale, melski už mus!
Tikrasis Jėzaus sekėjau, melski už mus!
Švento neturto mylėtojau, melski už mus!
Nuolankumo paveiksle, melski už mus!
Nusižeminimo pavyzdy, melski už mus!
Kantrumo paveiksle, melski už mus!
Dieviškosios meilės liepsna, melski už mus!
Šventumo žvaigžde, melski už mus!
Dievo malonių inde, melski už mus!
Tikėjimo liudytojau, melski už mus!
Didysis stebukladari, melski už mus!
Pragaro baime, melski už mus!
Bažnyčios šule, melski už mus!
Nuliūdusiųjų guodėjau, melski už mus!
Nusidėjelių priebėga, melski už mus!
Kenčiančiųjų prieglauda, melski už mus!
Vargstančiųjų gelbėtojau, melski už mus!
Galingasis užtarėjau, melski už mus!
Ypatingasis globėjau beviltiškoje padėtyje, melski už mus!
Malonusis visų tave gerbiančiųjų padėjėjau ir sarge, melski už mus!

Jėzau Kristau, pasigailėk mūsų!
Dėl Šv. Judo Tado nuopelnų Tave meldžiame, išklausyk mus!
Dėl jo nusižeminimo ir kantrybės Tave meldžiame, išklausyk mus!
Dėl jo pamokslų ir mokymo Tave meldžiame, išklausyk mus!
Dėl jo stebuklų Tave meldžiame, išklausyk mus!
Dėl jo garbingos kankinio mirties Tave meldžiame, išklausyk mus!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės. Visagali, gailestingasis Dieve ir Atpirkėjau, nuolankiai meldžiame Tavo Didybę, kad mes, nuoširdžiai pagerbdami Tavo išrinktąjį apaštalą ir giminaitį Šv. Judą Tadą, jo žymiais nuopelnais ir galingu užtarimu gautume Tavo dieviškosios palaimos malonę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

PABAIGOS MALDA
   Šventasis Judai Tadai, artimas Jėzaus Kristaus giminaiti, garbingasis apaštale ir kankiny, spindintis dorybėmis ir stebuklais, ištikimas ir greitas užtarėjau visų, kurie tave garbina ir tavimi pasitiki! Tu esi galingas globėjas ir padėjėjas sunkiose valandose. Todėl kreipiuosi į tave ir iš širdies gilumos maldauju: padėk man! Tu esi iš Viešpaties gavęs dovaną teikti pagalbą tiems, kurie beveik visai nustojo vilties. Maloningai pažvelk į mane: mano gyvenimas paženklintas kryžiumi, mano dienos pilnos sielvarto, mano širdis – kartybių jūra. Visi mano keliai iškloti erškėčiais, kiekviena gyvenimo valanda pilna liūdesio ir ašarų. Mano dvasią apniko juodos mintys: nerimas, neryžtingumas, pasitikėjimo stoka. Mano akys neįžiūri Dievo apvaizdos, tikėjimas ėmė svyruoti mano sieloje. Visą mane gaubia juodas nusiminimo debesis. Tu negali palikti manęs tokioje būklėje! Nesitrauksiu nuo tavęs, kol neišklausysi manęs ir neatskubėsi į pagalbą! Padėk man, ir aš visą gyvenimą dėkosiu tau, garbinsiu tave kaip savo ypatingą globėją, dėkodamas Dievui už tavo užtarimu gautą malonę. Amen.