Pirmadienį – liepos 6 d., Valstybės diena. Kviečiame pasimelsti už Lietuvą.
  Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. aukojamos šv. Mišios į šv. Antaną jūsų intencijomis.
  Kviečiame kiekvieną penktadienį į Švč. Sakramento adoraciją 16 – 18 val.
  Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.
  Primename, kad liepos 2-12 d. vyksta Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai.
  Parapijos jaunimą kviečiame vykti liepos 11 d. Sumos šv. Mišias tą dieną atlaiduose aukos vysk. Darius Trijonis. Po pietų ir vakare numatyta speciali programa jaunimui. Norintys vykti prašome kreiptis į kun. Andrių iki liepos 7 d.
  Visus parapijiečius kviečiame dalyvauti atlaiduose dekanato dieną liepos 12 d. Tą dieną Plungės bažnyčioje nebus sumos šv. Mišių. Raginame vykti į Žemaičių Kalvariją ir gauti gausių Dievo bei švč. Mergelės Marijos malonių.
  Primename, kad norintys pelnyti visuotinius atlaidus turi būti malonės būsenoje arba atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija (ne už popiežių, bet už tai, už ką meldžiaisi popiežius tą mėnesį sukalbama “Tėve mūsų” ir “Sveika, Marija” maldos arba vieneri poteriai), reikia padaryti pasiryžimą vengti bet kokios, kad ir lengvos nuodėmės. Taip pat dalyvaujant atlaiduose Žemaičių Kalvarijoje yra apeinami kryžiaus kelio Kalnai.
  Informacija visiems tiems, kurie norėtų dalyvauti “Alfa kurse”: susitikimai turėtų prasidėti nuo spalio 7 d. Kurie buvote užsiregistravę, iš naujo registruotis neturėsite.
  Bažnyčios gale yra platinamas naujas trigubas vasaros katalikiškas “Artumos” žurnalas. Kviečiame įsigyti, skaityti ir taip paremti katalikišką spaudą.
  Primename, jog katalikams pasninkas galioja ne tik advento ir gavėnios, bet kiekvieną penktadienį per visus metus.
  Primename, kad katalikiškos laidotuvės yra pilnos, kai mirusiojo kūnas yra įnešamas į bažnyčią. Prašome saugoti šią tradiciją ir perduoti savo jaunajai kartai. Taip pat raginkime visus laidotuvių dalyvius ne tik ateiti į šv. Mišias, bet kurie neturi kliūčių, kad eitų taip pat išpažinties ir komunijos.
  Raginame nepamiršti užprašyti šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie lauktų ir kuri juos nudžiugintų. Primename, kad šv. Mišias kaip dovaną ir Dievo palaimą tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.