Šiandien minima keliautojų ir vairuotojų diena, meldžiamės už visus eismo dalyvius, taip pat žuvusius keliuose. Po 8, 10, 12 ir 18 val. šv. Mišių laiminami automobiliai ir kitos transporto priemonės. Kas norėsite palaiminimo, kunigai lauks jūsų abiejose aikštelėse prie bažnyčios.
   Pirmas bendras susitikimas su mokytojais, katechezės mokiniais ir jų tėvais vyks šiandien 18 val.. Visi dalyvaujame šv. Mišiose, o po jų bus pristatytas pasiruošimas sakramentams.
   Suaugusiųjų (nuo 18 m.) katechezė: norintys priimti krikšto, pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus, yra kviečiami kreiptis į kun. Andrių tel. 8 685 81784, arba užeiti į bažnyčios zakristiją.
   Kitą savaitę pradedame spalio mėnesį, kuris yra skirtas švč. M. Marijos garbei ir rožančiaus maldai. Raginame kasdien kalbėti rožančių bažnyčioje arba savo namuose.
   Mūsų bažnyčioje rožančius bus kalbamas pirmadieniais ir antradieniais – 11:40, nuo trečiadienio iki šeštadienio – 17:40, o sekmadieniais – po 8 val. šv. Mišių. Už bendruomeninį rožančiaus kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.
   Spalio 2 d., penktadienį, minima šv. Angelų Sargų diena. Tą dieną 9:30 mūsų bažnyčioje – šv. Mišios už policiją. Kviečiame bendrai maldai.
   Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis: 8 ir 18 val. – šv. Mišios aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
   Ateinantį penktadienį 16-18 val. vyks Švč. Sakramento adoracija.
   Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis: nuo 17 val. – Švč. Sakramento adoracija, o 18 val. sudėtinės šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis.
   Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis: po 10 val. šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – eucharistinė procesija.
   Kito sekmadienio rinkliava yra skirta popiežiaus labdaringai veiklai paremti (šv. Petro skatikas).
   Kitą sekmadienį Žlibinų bažnyčioje vyks šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai. Šv. Mišios 12 val. Kviečiame dalyvauti.
   Spalio 4 d., sekmadienį, mūsų bažnyčioje lankysis Marijos radijo savanoriai ir rinks aukas naujos studijos statyboms. Kas galite, esate kviečiami prisidėti. 10 ir 12 val. šv. Mišias aukos ir pamokslus sakys Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas.
   Nuo spalio 7 d. trečiadieniais 19 val. mūsų parapijoje vyks “Alfa kursas” suaugusiems. Tai proga pabendrauti, pasikalbėti apie katalikišką tikėjimą. Turėsime svečių kalbėtojų. Norinčius dalyvauti prašome iki kurso pradžios užsiregistruoti:
Telefonu: 8 685 81784;
El. Paštu: plungesparapija@gmail.com ;
Arba mūsų bažnyčios zakristijoje (kunigo budėjimo metu).
Kurie buvote užsiregistravę metų pradžioje, iš naujo registruotis neturėsite. Laukiame ir naujų žmonių.
   Bažnyčios gale yra platinamas dvigubas rugsėjo-spalio mėnesių “Artumos” katalikiško žurnalo numeris. Kviečiame įsigyti ir skaityti.
   Prasidėjus mokslo metams labai tiktų už darželinukus, moksleivius, studentus, ypač tuos, kuriems šie mokslo metai yra pirmi, užprašyti šv. Mišias prie Švč. Mergelės Marijos, pavedant savo jaunimą dangiškosios Motinos globai.
   Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.