Šį sekmadienį mūsų bažnyčioje lankosi Marijos radijo savanoriai ir renka aukas naujos studijos statyboms. Kas galite, esate kviečiami prisidėti. 10 ir 12 val. šv. Mišias aukoja ir pamokslus sako Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas.
Šio sekmadienio rinkliava yra skirta popiežiaus labdaringai veiklai paremti (šv. Petro skatikas).

   Šį sekmadienį Žlibinų bažnyčioje vyks šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai. Šv. Mišios 12 val. Kviečiame dalyvauti.

   Pradėjome spalio mėnesį, kuris yra skirtas švč. M. Marijos garbei ir rožančiaus maldai. Raginame kasdien kalbėti rožančių bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožančius bus kalbamas pirmadieniais ir antradieniais – 11:40, nuo trečiadienio iki šeštadienio – 17:40, o sekmadieniais – po 8 val. šv. Mišių. Už bendruomeninį rožančiaus kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.

   Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantieji į rožančių gali ateiti taip pat tais šiokiadienio vakarais (kada rožančius kalbamas) ir už dalyvavimą gauti parašą.

   Šiandien yra šv. Pranciškaus Asyžiečio diena – po vakarinių šv. Mišių maždaug 18:45 mūsų bažnyčios šventoriuje bus augintinių (šuniukų, kačiukų ir pan.) palaiminimas.

   Nuo spalio 7 d. trečiadieniais 19 val. mūsų parapijoje vyks “Alfa kursas” suaugusiems. Tai proga pabendrauti, pasikalbėti apie katalikišką tikėjimą. Turėsime svečių kalbėtojų. Norinčius dalyvauti prašome iki kurso pradžios užsiregistruoti:
Telefonu: 8 685 81784;
El. Paštu: plungesparapija@gmail.com
Arba mūsų bažnyčios zakristijoje (kunigo budėjimo metu).
Kurie buvote užsiregistravę metų pradžioje, iš naujo registruotis neturėsite. Laukiame ir naujų žmonių.

   Bažnyčios gale yra platinamas dvigubas rugsėjo-spalio mėnesių “Artumos” katalikiško žurnalo numeris. Kviečiame įsigyti ir skaityti.

   Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.

   Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės šv. Mišios į šv. Antaną jūsų intencijomis.

   Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės šv. Mišios į Dievo gailestingumą aukotojų intencijomis.

   Ateinančią savaitę Švč. Sakramento adoracija mūsų bažnyčioje vyks: pirmadienį (šv. Faustinos dieną) 11-12 val., trečiadienį (Švč. Mergelės Marijos Rožančinės dieną) 16-18 val., taip pat penktadienį (kaip įprasta) 16-18 val.. Kviečiame pabūti su eucharistiniu Kristumi.

   Suaugusiųjų (nuo 18 m.) katechezė: norintys priimti krikšto, pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus, yra kviečiami kreiptis į kun. Andrių tel. 8 685 81784, arba užeiti į bažnyčios zakristiją.

   Mūsų bažnyčios gale yra pakabinta nauja Sigito Kazlausko fotografijų paroda “Žemaitijai”. Kviečiame stabtelėti ir pažiūrėti.