Pradėjome spalio mėnesį, kuris yra skirtas švč. M. Marijos garbei ir rožančiaus maldai. Raginame kasdien kalbėti rožančių bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožančius bus kalbamas pirmadieniais ir antradieniais – 11:40, nuo trečiadienio iki šeštadienio – 17:40, o sekmadieniais – po 8 val. šv. Mišių. Už bendruomeninį rožančiaus kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.
  Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantieji į rožančių gali ateiti taip pat tais šiokiadienio vakarais (kada rožančius kalbamas) ir už dalyvavimą gauti parašą.
  Nuo spalio 7 d. trečiadieniais 19 val. mūsų parapijoje vyks “Alfa kursas” suaugusiems. Tai proga pabendrauti, pasikalbėti apie katalikišką tikėjimą. Turėsime svečių kalbėtojų. Norinčius dalyvauti prašome iki kurso pradžios užsiregistruoti:
Telefonu: 8 685 81784;
El. Paštu: plungesparapija@gmail.com ;
Arba mūsų bažnyčios zakristijoje (kunigo budėjimo metu).
Kurie buvote užsiregistravę metų pradžioje, iš naujo registruotis neturėsite. Laukiame ir naujų žmonių.
  Ateinančią savaitę Švč. Sakramento adoracija mūsų bažnyčioje vyks penktadienį (kaip įprasta) 16-18 val.. Taip pat šį penktadienį po 18 val. šv. Mišių vyks parapijos tretininkų organizuojama naktinė Švč. Sakramento adoracija iki šeštadienio ryto. Kviečiame pabūti su eucharistiniu Kristumi.
  Milelieji, Viešpats Jėzus tiems, kurie bus atsidavę, ištikimi, mylintys ir pasiaukoję Jo Švenčiausiajai Širdžiai, pažadėjo daug malonių. Kviečiame jungtis bendrai Adoracijos į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį maldai namuose. Susidomėjusius prašome kreiptis į Reginą (tel. nr. 8 604 69377).
  Bažnyčios gale yra platinamas dvigubas rugsėjo-spalio mėnesių “Artumos” katalikiško žurnalo numeris. Kviečiame įsigyti ir skaityti.
  Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.
  Mūsų bažnyčios gale yra pakabinta nauja Sigito Kazlausko fotografijų paroda “Žemaitijai”. Kviečiame stabtelėti ir pažiūrėti.