„Kūdikio tėvas Zacharijas tapo kupinas Šventosios Dvasios ir ėmė pranašauti: O tu,vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu, nes eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti; tu mokysi jo žmones išganymą pažinti per nuodėmių atleidimą“ (Lk 1,67, 76–77).

Taip sako Šv. Raštas apie Joną Krikštytoją. Šio Šventojo svarbą katalikų bažnyčioje rodo tai, kad visame pasaulyje daug bažnyčių pavadintos Šv. Jono Krikštytojo vardu. Plungiškiai šias vardines pradėjo birželio 24 d. 11.00 val. Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimu, kuriam vadovavo Pakutuvėnų bažnyčios vargonininkė, o svečiai kunigai klausyklose klausė išpažinčių. Po to Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas, kan. Viktoras Ačas vedė katechezę apie Šventą Joną Krikštytoją. Po jos Šv. Mišias aukojo visi dekanato kunigai, o jiems vadovavo Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Šventovės ir Bazilikos rektorius kan. Jonas Ačas. Šv. Mišios baigėsi procesija aplink bažnyčią. O koks vardadienis be linksmybių? Todėl po Šv. Mišių visi ėjo į šventorių, kur bendruomenė kartu su atlaidų globėju Plungės miesto meru Audriumi Klišoniu bendravo prie vaišių stalo ir klausėsi gyvos liaudiškos muzikos.