Vyskupų žodis

Telšių vyskupo velykinis laiškas

Mieli Telšių vyskupijos žmonės!

Didis džiaugsmas pasklido po pasaulį iš tuščio Kristaus kapo.  „Nėra Jo čia, Jis prisikėlė!“ (Lk 24,6) – skelbė dangaus pasiuntiniai. Nesunku buvo patirti, kad Jo čia nėra, bet įtikėti, kad Jis prisikėlė, nėra paprasta. Daugelis žmonių lieka įkalinti liūdesyje ir nusiminime, nes kartais lengviau skųstis sunkumais ir laukti užuojautos, negu dalintis džiaugsmu… Skaityti visą…

 

 

 

2022-04-16T20:38:29+03:002022-04-16|Vyskupų žodis|

Informacija apie LVK nutarimus

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų konferencija, atsižvelgdama į kompetentingų tarnybų rekomendacijas. Šalyje švelninant įvairius ribojimus nuspręsta: (daugiau…)

Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškasis laiškas Prisikėlusio Jėzaus dovana

Prisikėlusio Jėzaus dovana
2020 m. balandžio 9 d.

Brangūs broliai ir seserys,

Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną! Ji mums skelbia: Dievas aplankė žemę kaip Jėzaus Kristaus asmuo, Jis žmones mokė, guodė ir gydė, tačiau buvo neteisingai apkaltintas ir nužudytas, bet trečią dieną prisikėlė iš numirusių. Jėzaus prisikėlimas parodė, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas – mes esame sukurti amžinybei! Ir iki Kristaus prisikėlimo žmoniją lydėjo tikėjimas, kad gyvenimas po mirties egzistuoja. Tačiau tik po šio didingo Velykų įvykio visi mes turime galingą pagrindą vilčiai, kad išsipildys Jėzaus pasakyti žodžiai: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas“ (Jn 11, 25). Kokia svarbi yra mūsų tikėjimo reikšmė: nuo jo priklauso mūsų amžinas likimas! Tad dabar, pasak šv. apaštalo Pauliaus, „mes esame išgelbėti viltimi“ (Rom 8, 24). Mūsų Mokytojas ir Viešpats žada mums dangų, jei priimsime Jo meilę ir draugystę. (daugiau…)

Maldos tiltas

   Raginame pagal galimybes kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į Šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas,  jungiantis mus su Viešpačiu ir vienus su kitais. Jis primins mums meilingą Šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės bažnyčių varpai. (daugiau…)

2020-03-19T17:04:43+02:002020-03-19|Vyskupų žodis|