Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

Vasario 6 d. yra minimas  Šv. Paulius Mikis ir jo draugai kankiniai. Po Šv. Pranciškaus Ksavero apaštalavimo Japonijoje jo darbą tęsė būrys jėzuitų japonų, tarp jų ir Šv. Paulius Mikis, kuris ruošėsi tapti kunigu bei daug pamokslavo savo šalyje Nagasakyje. Jis ir jo draugai: 2 jėzuitai, 6 pranciškonai ir 17 pasauliečių – buvo nukryžiuoti.

Vasario 8 d. minimas Šv. Jeronimas Emiljanis ir Šv. Juozapina Bachita. Taip pat ir Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena

Vasario 10 d. minima Šv. Skolastika, Šv. Benedikto sesuo, gimė apie 480 m. Umbrijoje (Italija), mirė apie 547 m. Monte Kasine. Ji kaip ir jos brolis subūrė moteris, visiškai atsidavusias Dievui ir pasišventusias gyventi kontempliacijoje. Šv. Skolastika tapo to vienuolyno abate.

Vasario 11 dieną minima  Lurdo Švč. Mergelė Marija, kurią ketvirtaisiais (1858 m.) po Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo metais netoli Lurdo miestelio, Masabielio (Massabielle) uolose, matė paprasta mergaitė Šv. Bernadeta Subiru (Soubirous). Ji save įvardijo: „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas.“ Šiandien Lurdo šventovę kasmet aplanko milijonai maldininkų ir sveikatos Marijos užtarimu prašančių ligonių. Todėl vasario 11 d. Šv. Jonas Paulius II ragino tikinčiuosius daugiau pasimelsti už sergančiuosius, juos aplankyti ir pagal išgales paremti. Po 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje  norintys galės gauti Ligonių patepimo sakramentą, nes vasario 11 d. yra paskelbta pasauline ligonių diena.

Kiekvieną antradienį, 19 val., maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.

Bažnyčios gale yra aukų dėžutė Marijos radijo veiklai paremti. Radijo veikla yra išlaikoma iš tikinčiųjų aukų, todėl prašome pagal galimybes prisidėti. Šis radijas seniems žmonėms dažnai būna vienintelė paguoda ir galimybė pažinti Šventąjį Raštą. Jaunimui jis yra alternatyva daugybei pasaulietinių žinių, skleidžiamų per socialinius tinklus. Todėl nuoširdžiai prašome jūsų pagalbos, kad Marijos radijas galėtų gyvuoti ir skleisti Gerąją Naujieną.

Primename, jog katalikams pasninkas galioja ne tik advento ir gavėnios laiku, bet kiekvieną penktadienį per visus metus.

Nepamirškime pasirūpinti ir tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.

Primename, jog katalikiškos laidotuvės yra pilnos, kai mirusiojo kūnas yra įnešamas į bažnyčią. Prašome saugoti šią tradiciją ir ją perduoti savo jaunajai kartai. Taip pat raginkime visus laidotuvių dalyvius ne tik ateiti į Šv. Mišias, bet tuos, kurie neturi kliūčių, atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie laukia ir kuri juos nudžiugintų.

Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.