Šis sekmadienis Dievo žodyje kviečia pamąstymui, ar tikrai žinome, ko prašome ir ko mums reikia. Dažnai mūsų troškimai Dievui yra emocijos, rūpesčiai ar skausmas, o šis sekmadienis atveria naują plotmę kreipimuisi į Dievą. Jėzaus bičiulio ir draugo seserys Morta ir Marija prašo savo vieninteliam broliui sveikatos, o Jėzus jų rūpestį nukreipia į kitą plotmę, į AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ. Tad prašydami būkime labai atidūs, turėkime troškimą, kad mūsų žemiškoji būtis taptų galimybe patiems siekti ir kitus vesti į amžiną santykį su Dievu, o Dievas atsiliepdamas leis pažinti ir suprasti, ką turime daryti.

Jūsų klebonas kun. Vytautas