Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai

Plungėje lankėsi buvęs ilgametis mūsų bažnyčios klebonas kanauninkas Donatas Stulpinas

Sausio 22 d. Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 12 val. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė buvęs ilgametis mūsų bažnyčios klebonas kanauninkas Donatas Stulpinas. Klebonas Donatas Plungės parapijai padarė daug gero: sutvarkė bažnyčią, įsteigė parapijos namus,  katalikišką mokyklą. Tikriausiai todėl plungiškiai labai šiltai priėmė gerbiamą svečią. Dėkojame Jums, mielas Kanauninke, kunige Donatai! Jūsų padaryti geri darbai plungiškiams visada primins Jus!

 

 

2023-01-22T23:39:06+02:002023-01-22|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-01-22

Popiežius Pranciškus kviečia atkreipti didesnį Dievo tautos dėmesį į Šventojo Rašto svarbą, kad jis kasdien būtų uoliau skaitomas, iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas ir būtų tikinčiųjų maldos bei švenčių šerdis. Šv. Jeronimas primena: „Kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Sausio 22 d. yra minimas Šv. Vincentas (†304), diakonas, kankinys.

Sausio 24 d. yra minimas Šv. Pranciškus Salezas (1567–1622), teisininkas.

Sausio 25 d. – Šv. Pauliaus, apaštalo, Atsivertimo šventė. Jis nepažinojo Kristaus ir nepriklausė prie pirmųjų Dvylikos, paties Jėzaus pakviestų apaštalų. Paulius buvo išsilavinęs vyras ir priklausė fariziejų sektai. Iš pradžių smarkiai persekiojo krikščionis manydamas, kad taip pasitarnaus Dievui.

Sausio 26 d. yra minimas  Šv. Timotiejus, vyskupas, I–II a. Buvęs apaštalo Pauliaus mokinys (1 Kor 16, 10).

Sausio 26 d. taip pat yra minimas Šv. Titas, vyskupas, lydėjęs apaštalą Paulių į Apaštališkąjį Susirinkimą Jeruzalėje.

Sausio 27 d. minimas Palaimintasis Jurgis Matulaitis, gimė 1871 m. Lūginėje (Marijampolės sav.), mirė 1927 m. 1909 m. atnaujino Marijonų vienuoliją, parašė jos įstatus.

Sausio 28 d. minimas Šv. Tomas Akvinietis gimė 1225 m. netoli Akvino (Italija), mirė 1274 m. Žymiausias viduramžių scholastas, teologas ir filosofas. 1323 m. paskelbtas šventuoju, 1567 m. – Bažnyčios mokytoju, 1879 m. – visų mokslų daktarų mokytoju, 1880 m. – universitetų, gimnazijų ir mokyklų globėju.

Marijos radijasBažnyčios gale yra aukų dėžutė Marijos radijo veiklai paremti. Radijo veikla yra išlaikoma iš tikinčiųjų aukų, todėl prašome pagal galimybes prisidėti. Šis radijas seniems žmonėms dažnai būna vienintelė paguoda ir galimybė pažinti Šventąjį Raštą. Jaunimui jis yra alternatyva daugybei pasaulietinių žinių, skleidžiamų per socialinius tinklus ar kitas radijo stotis. Todėl nuoširdžiai prašome jūsų pagalbos, kad Marijos radijas galėtų gyvuoti ir skleisti Gerąją Naujieną.

 

2023-01-21T23:33:53+02:002023-01-21|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-01-15

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį,  po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Šį ketvirtadienį, po 18 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Sausio 17 d. yra minimas Šv. Antanas (251/252–356), abatas, gimė Egipte, turtingoje, religingoje šeimoje. Antanas tapo pirmuoju Bažnyčios istorijoje atsiskyrėlių bendruomenės vadovu, abatu.

Sausio 20 d. yra minimas Šv. Fabijonas ir Šv. Sebastijonas.

Sausio 21 d. yra minima Šv. Agnietė (~†304 m.) – trylikametė romietė, kuriai įvykdyta mirties bausmė. Nuo IV a. Romoje, o netrukus ir visoje Vakarų Bažnyčioje vaikų, mergaičių prieglaudų ir mergelių globėja.

Bažnyčios gale yra aukų dėžutė Marijos radijo veiklai paremti. Radijo veikla yra išlaikoma iš tikinčiųjų aukų, todėl prašome pagal galimybes prisidėti. Šis radijas seniems žmonėms dažnai būna vienintelė paguoda ir galimybė pažinti Šventąjį Raštą. Jaunimui jis yra alternatyva daugybei pasaulietinių žinių, skleidžiamų per socialinius tinklus ar kitas radijo stotis. Todėl nuoširdžiai prašome jūsų pagalbos, kad Marijos radijas galėtų gyvuoti ir skleisti Gerąją Naujieną.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Kviečiame tėvelius, kurių vaikai ruošiasi Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, ant juostelės užrašyti savo vaiko vardą ir juostelę užrišti ant Nuplakto Kristaus, pasimelsti, kad vaikas sąmoningai siektų sakramentų, kad augtų ir stiprėtų tikėjime.    

Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.

Plungės parapijos Caritas dėkoja parapijiečiams už paramą įvairiais daiktais, žaislais ir skanumynais. Carito savanoriai aplankė stokojančias šeimas (40 suaugusių ir 67 vaikučius), pasveikino sulaukus Šv. Kalėdų ir palinkėjo laimingų Naujųjų Metų. Ačiū už jūsų gerumą!

MALDŲ UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ AŠTUONDIENIS

Sausio 18-25 d. visame pasaulyje minima maldų už krikščionių vienybę savaitė. Šia intencija bus meldžiamasi bažnyčioje. Raginame tai daryti ir savo asmeninėse maldose per visą aštuondienį (liturginio maldyno 208 pusl.).

“Visi tebūna viena! Kaip Tu, Tėve, esi manyje ir aš Tavyje, tegul ir visi tikintieji būna mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi mane siuntęs” (plg. Jn 17, 21), – taip meldėsi Viešpats Jėzus.

Kun.: Melskime, broliai, seserys, už visus Kristų tikinčius, kad juos Viešpats Dievas tiesos keliu surinktų į vieną savo Bažnyčią ir joje išlaikytų.

Pasimeldžiama tylomis arba giedama “Šventas Dieve” (liturginio maldyno 145 pusl.).

Kun.: Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu suburi išsklaidytus ir saugai vienybę; maloniai pažvelk į savo Sūnaus kaimenę ir suvienyk tikėjimo pilnatve bei meilės ryšiais visus žmones, kuriuos yra pašventinęs vienas Krikštas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Primename apie visuotinius atlaidus, kuriuos įprastomis sąlygomis gali gauti tikintieji, dalyvaujantys maldų už krikščionių vienybę aštuondienio pamaldose ir šios savaitės užbaigime.

 

 

 

 

2023-01-14T23:10:22+02:002023-01-14|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Laisvės gynėjų dieną — Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą

Sausio 13-oji — Laisvės gynėjų diena. Į Šv. Mišias už Tėvynę Lietuvą pasimelsti rinkosi plungiškiai ir miesto svečiai. Plungės miesto meras Audrius Klišonis skaitė skaitinius, o Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis pamokslo metu dėkojo susirinkusiems pasimelsti už Lietuvos laisvę, už žmones, dėl jos paaukojusius savo sveikatą ir gyvybę. Kai už kelių šimtų kilometrų nuo Lietuvos sienos vyksta karas, mes suprantame, kad dėl laisvės ir nepriklausomybės reikia kovoti. Šv. Mišiose giedojo Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Tėvynės ilgesys“ (vad. Rūta Černeckienė).

 

 

2023-01-14T22:42:38+02:002023-01-13|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-01-08

Šiandien – liturginė Viešpaties Krikšto šventė. Su šia diena baigiame Kalėdų laikotarpį ir pradedame eilinį laiką.               

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Kunigai dėkoja už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima!

Sausio 13 d. yra minimas Šv. Hiliaras (315–368). Jis gimė Puatjė mieste.

Sausio 13 d. yra Laisvės gynėjų diena.  Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą mūsų bažnyčioje vyks 18 val., jose giedos Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras ,,Tėvynės ilgesys“ (vad. Rūta Černeckienė). Po Šv. Mišių, 19 val., Plungės kultūros centras kviečia į sambūrį prie Laisvės paminklo ,,Laisvė šildo“. Susiburkime prie laužo su arbata ir visi kartu pagerbkime Laisvės gynėjus.

Sausio 6 dieną šventėme Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę. Iš tos dienos dar yra likę šventintos kreidos (ji padėta bažnyčios gale), kurią galima pasiimti ir parsinešti į namus. Namuose ant savo namų durų užrašyti trijų išminčių vardus kaip ženklą, jog tuose namuose gyvena tikintis ir Dievą mylintis žmogus. Užrašas ant durų atrodytų taip:

+K+M+B+2023

Kviečiame užsukti į bažnyčios gale veikiantį knygynėlį. Ten galite rasti ne tik įvairių religinių reikmenų, bet ir gerą knygą sau ar savo artimiesiems.

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo „Artuma” numerį.

Primename, jog katalikams pasninkas galioja ne tik advento ir gavėnios laiku, bet kiekvieną penktadienį per visus metus.

Nepamirškime pasirūpinti ir tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.

Primename, jog katalikiškos laidotuvės yra pilnos, kai mirusiojo kūnas yra įnešamas į bažnyčią. Prašome saugoti šią tradiciją ir ją perduoti savo jaunajai kartai. Taip pat raginkime visus laidotuvių dalyvius ne tik ateiti į Šv. Mišias, bet tuos, kurie neturi kliūčių, atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie laukia ir kuri juos nudžiugintų.

Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Kviečiame tėvelius, kurių vaikai ruošiasi Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, ant juostelės užrašyti savo vaiko vardą ir juostelę užrišti ant Nuplakto Kristaus, pasimelsti, kad vaikas sąmoningai siektų sakramentų, kad augtų ir stiprėtų tikėjime.

Plungės parapijos Caritas dėkoja parapijiečiams už paramą įvairiais daiktais, žaislais ir skanumynais. Carito savanoriai aplankė stokojančias šeimas (40 suaugusių ir 67 vaikučius), paskveikino sulaukus Šv. Kalėdų ir palinkėjo laimingų Naujųjų Metų. Ačiū už jūsų gerumą! 

 

 

 

 

2023-01-08T07:24:47+02:002023-01-08|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

+K+M+B+2023

    Šiandien katalikų bažnyčia mini Trijų karalių šventę. Iš tiesų tie trys vyrai iš Rytų šalių nebuvo karaliai, jie buvo tų laikų mokslininkai, tyrinėję pasaulį, kosmosą, išmintingai skaitę Dievo ženklus. Taigi jie ieškojo ir rado gimusį Betliejuje Jėzų. Juk pasakyta ,,Kas ieško, tas randa‘‘(Mt 7, 8). Pasak mūsų klebono Vytauto, aukojusio 12.00 Šv. Mišias, visi tikintieji tam tikra prasme yra kaip tie karaliai, nes jie ieško Jėzaus. Šv. Mišiose buvo pašventinta kreida ir smilkalai. Namuose ant savo namų durų tikintieji kviečiami užrašyti trijų išminčių vardus kaip ženklą, jog tuose namuose gyvena tikintis ir Dievą mylintis žmogus. Užrašas ant durų atrodytų taip:

+K+M+B+2023

 

 

 

2023-01-07T17:51:30+02:002023-01-06|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-01-01

 Šiandien – Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė. Viešpaties Gimimo aštuntoji diena ir pagal Izraelio apeigas Jam vardo suteikimo diena. Šiandien – Pasaulinė taikos diena. Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant arba kalbant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ Naujųjų metų dieną, prašant Dievo pagalbos prasidedantiems metams.

 Sausio 2 dieną Žemaičių Kalvarijoje – mūsų dekanato diena. Kas galite, aplankykite Kalvariją ir Marijai, Šeimų karalienei, paveskite savo namus ir šeimas naujais 2023 metais.

 Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

 Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

 Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

 Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

 Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą ir Šv. Juozapą aukotojų intencijomis.

 Ateinantis ketvirtadienis yra pirmasis mėnesio ketvirtadienis – 8 val. aukojamos sudėtinės Šv. Mišios į Nuplaktą Kristų. Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą,  melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija.

 Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

 Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

 Kunigai dėkoja už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima!

 Aukos prie prakartėlės yra skirtos Šv. Mišioms už šeimas. Tos Šv. Mišios buvo aukojamos Kūčių vakarą, per Šv. Šeimos šventę (gruodžio 30 d. 18 val.) ir  bus aukojamos per Tris Karalius (sausio 6 d. 18 val.).

 Sausio 2 d. minimas Šv. Bazilijus Didysis (330–379).

 Sausio 2 d. minimas Šv. Grigalius Nazianzietis (330–390) .

 Sausio 3 d. – Švč. Jėzaus Vardo minėjimas.

 Sausio 6 d. (penktadienį) švęsime Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę. Garbinamas trigubas didžiojo Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimas: Betliejuje jį pagarbino išminčiai, Jordane jį pakrikštijo Jonas, Galilėjos Kanos vestuvėse paversdamas vandenį vynu jis apreiškė savo garbę. Tą dieną Šv. Mišios bus aukojamos 8 val., 12 val. ir 18 val. Per Šv. Mišias bus šventinama kreida, kurią galima parsinešti į namus ir ant savo namų durų užrašyti trijų išminčių vardus kaip ženklą, jog tuose namuose gyvena tikintis ir Dievą mylintis žmogus. Užrašas ant durų atrodytų taip:

+K+M+B+2023

 Sausio 7 d. minimas Šv. Raimundas Penjafortietis (1175–1275).

 Sausio 8 d. – Viešpaties Krikšto šventė. Kalėdų laiko pabaiga.

 Kviečiame užsukti į bažnyčios gale veikiantį knygynėlį. Ten galite rasti ne tik įvairių religinių reikmenų, bet ir gerą knygą sau ar savo artimiesiems.

 Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo „Artuma” numerį.

 

 

 

 

 

2022-12-30T21:49:39+02:002022-12-31|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Popiežiaus palaiminimas

Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Kalėdų laikotarpiu tradiciškai aktyviausiems, labiausiai prisidėjusiems prie bažnyčios išlaikymo parapijiečiams teikia Popiežiaus palaiminimus. Sveikiname šiemet gavusius Popiežiaus palaiminimus. Teatlygina Dievas Jums už Jūsų gerus darbus.

 

 

 

2022-12-30T21:39:27+02:002022-12-27|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Kalėdų ryto Šv. Mišios

   „Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“(Lk 2,15).

   Piemenys nubėgę į Betliejų pamatė ten Mariją, Juozapą ir Jėzų, tiesiantį į juos rankas. Kalėdų ryto Šv. Mišiose klebonas ragino priimti tą Jėzų, tiesiantį į mus rankas, Šventojoje Komunijoje ir parsinešti jį į savo namus. Namuose apkabinti savo namiškius, priglusti mylimam žmogui prie krūtinės ir pasiklausyti jo širdies. Tegul ir Jūsų šeimoje įvyksta stebuklas. Laimingų Šventų Kalėdų!

 

 

 

2022-12-25T18:05:12+02:002022-12-25|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|