Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai

Buvo minima keliautojų ir vairuotojų diena, meldžiamasi už visus eismo dalyvius

   Šiandien mūsų bažnyčioje prasidėjo pasirengimas Pirmajai Komunijai. Džiugu matyti, kaip didžiulis būrys vaikučių su savo tėveliais dalyvavo Šv. Mišiose. Primename, kad spalio 2 dieną tėveliai su vaikais rinksis į 12 val. Šv. Mišias. Šv. Mišių metu vaikučiams bus dalinami rožančiai, o po Šv. Mišių vyks tėvelių susirinkimas.

   Šiandien taip pat minima keliautojų ir vairuotojų diena, buvo meldžiamasi už visus eismo dalyvius, taip pat už žuvusius keliuose. Po Šv. Mišių aikštelėse prie bažnyčios buvo laiminami automobiliai ir kitos transporto priemonės.

 

 

 

2022-09-25T21:20:06+03:002022-09-25|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2022-09-25

2021 m. rugsėjo 26 d.

Šiandien minima keliautojų ir vairuotojų diena, melsimės už visus eismo dalyvius, taip pat žuvusius keliuose. Po 8 val., 10 val., 12 val. ir 18 val. Šv. Mišių bus laiminami automobiliai ir kitos transporto priemonės. Kas norėsite palaiminimo, kunigai lauks jūsų aikštelėse prie bažnyčios.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo  16 val. iki 18 val. Šv. Mišių, šeštadienį nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių, o ateinantį sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių.

Šį penktadienį (rugsėjo 30 d.) nuo 10 val. ryto mūsų bažnyčioje vyks paros Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki šeštadienio (spalio 1 d.) 8 val. ryto. Adoracija vyks Telšių vyskupijos intencija.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Rugsėjo 30 d. 9 val. bus aukojamos Šv. Mišios už Plungės policijos darbuotojus. Kviečiame ateiti pasimelsti.

Rožinio malda. Šeštadienį prasidės spalio mėnuo, kuris yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei ir rožinio maldai. Raginame kasdien kalbėti rožinį bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožinis bus kalbamas pirmadieniais ir antradieniais 11.30 val., nuo trečiadienio iki šeštadienio 17.30 val., o sekmadieniais po 8 val. Šv. Mišių. Už bendruomeninį rožinio kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis. Prieš sumą – Eucharistinė procesija.

Rugsėjo 26 d. minimi Šv. Kozmas ir Damijonas.

Rugsėjo 27 d. minimas  Šv. Vincentas Paulietis, gimė 1581 m. Gaskonijoje, mirė 1660 m. Paryžiuje.

Rugsėjo 28 d. minimas Šv. Vaclovas.

Rugsėjo 28 d. taip pat minimas Šv. Laurynas Ruisas.

Rugsėjo 29 d. – Šv. arkangelų – Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventė. Pranašas Danielius vadina Mykolą „galinguoju didžiūnu“, žydų tautos sargu. Apokalipsė jį vadina angelų kareivijos, kovojusios su šėtonu, vadu. Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji taps Dievo Sūnaus Motina. Rapolas apie save sako: „Aš esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti Viešpaties Šlovės akivaizdoje“.

Rugsėjo 30 d. minimas Šv. Jeronimas, gimė apie 340 m. Stridone, Dalmatijoje. Būtent jis sako, kad nepažinti Šventojo Rašto reiškia nepažinti Kristaus.

Spalio 1 d. minima Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, gimė 1873 m. Prancūzijoje, mirė 1897 m. Įstojusi į karmeličių vienuolyną, garsėjo nusižeminimu, evangeliniu paprastumu ir pasitikėjimu Dievu.

Spalio 2 d. – Šv. Angelų Sargų šventė. Šventieji Angelai Sargai yra Dievo sukurti angelai, pašaukti kontempliuoti Dievo Veidą. Taip pat jie yra Viešpaties pasiųsti pas žmones, kad savo nematomu, tačiau rūpestingu buvimu padėtų, juos globotų ir užtartų pas Dievą. Šiandien tinka pasimelsti už tarnaujančius policijoje.

Mieli Plungės parapijos tikintieji, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė ir Lietuvos kunigų seminarijų parengiamojo kurso klierikai kaip ir kiekvieną rudenį prašo Jūsų paramos daržovėmis ir kitais maisto produktais. Būsime labai dėkingi Jums, jeigu pagal galimybes paaukosite bulvių, morkų, burokėlių, svogūnų, česnakų ar kitų derliaus gėrybių.

Kiekvieną penktadienį už geradarius seminarijoje yra aukojamos Šv. Mišios, o kasdien prisimename jus savo maldose.  Teatlygina Dievas savo malonėmis už Jūsų gerumą.

 

 

 

 

2022-09-25T08:15:08+03:002022-09-25|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2022-09-18

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Rugsėjo 19 d. minimas Šv. Januarijus (†305), Benevento vyskupas, kankinys.

Rugsėjo 20 d. minimas Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai. XVII a. pradžioje Korėjoje prasidėjusios misijos paženklintos kankinių krauju. Prie krikščionybės skleidimo ypač daug prisidėjo pasauliečiai. Nuo 1836 m., atvykus misionieriams iš Prancūzijos, prasidėjo žiaurūs persekiojimai. Per 1839, 1844 ir 1866 metais vykusius persekiojimus buvo nukankinti 103 krikščionys, tarp jų ir kunigas šv. Andriejus Kim Taegonas.

Rugsėjo 21 d. minima Šv. apaštalo ir evangelisto Mato šventė. Pasak krikščionių tradicijos, Matas yra pirmosios NT Evangelijos autorius. Prieš tai buvęs muitininku. Evangelijoje pagal Morkų ir Evangelijoje pagal Luką vadinamas Leviu. Krikščioniškajame mene jo simbolis yra angelas.

Rugsėjo 23 d. minimas Šv. Pijus Pietralčinietis (1887–1968), kunigas kapucinas, gimė Italijoje. 1918 m. buvo paženklintas stigmų dovana. Uoliai darbavosi dėl sielų išganymo. Turėjo dovaną klausyti išpažinčių ir permatyti žmogaus sielą.

 

 

 

2022-09-18T18:39:54+03:002022-09-18|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Šv. Mišios, dekanato kunigų bei tikybos mokytojų bendra diskusija pradedant naujus mokslo metus

 Rugsėjo 12 d. į 15 val. Šv. Mišias rinkosi Plungės dekanato tikybos mokytojai, plungiškiai, o jas aukojo mūsų dekanato kunigai bei Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas, monsinjoras Rimantas Gudlinkis. Šv. Mišių pabaigoje mokytojai sveikino monsinjorą  Rimantą Gudlinkį su praėjusiu jubiliejumi, o po Šv. Mišių visi ėjo į parapijos namų salę, kur laukė  vaišės, monsinjoro R. Gudlinkio pristatytos naujovės, Parapijos klebono žodis bei visų kunigų bei tikybos mokytojų bendra diskusija. Dėkojame visiems susirinkusiems už bendrą maldą bei pabuvimą kartu, o Plungės parapijos klebonui už skanius pietus.

 

 

Kviečiame tėvelius atsakingai vykdyti savo katalikiškas pareigas

Tėveliai katalikai,

kiekvienais metais išgyvename nepatogumą, tarsi Bažnyčia mus, tikinčiuosius, verstų daryti, kas netinkama ar bloga. Parašų rinkimas ir kalbos, kad klebonas spaudžia tai daryti, skamba tarsi pajuoka Bažnyčiai. Tikrai čia yra jūsų laisvos valios sprendimas. Vyskupai kviečia visą šeimą atsigręžti į Bažnyčią, sustiprinti tikėjimą ir atnaujinti šeimos santykius (šeimos vienumą). Bažnyčios įsakymai primena – švęsk sekmadienį ir per šventes dalyvauk Šv. Mišiose. Jei pasirinksite mūsų parapijos modelį katechezei, kad parašus renka tėvai, esate laukiami.

Mūsų bažnyčioje pasirengimas Pirmajai Komunijai prasidės nuo rugsėjo mėn. 25 d. Šią dieną jūs turite gauti pirmąjį parašą į atsiskaitymų knygeles. Šv. Mišių laiką galite pasirinkti patys: šeštadienį 18 val., sekmadienį 8 val., 10 val., 12 val., 18 val.  Iki to laiko Jūs turite registruotis pas savo vaiko tikybos mokytoją ir gauti atsiskaitymo knygutę. Registracijai reikalingi dokumentai: užpildyta registracijos anketa (ją gausite pas tikybos mokytoją), krikšto pažymos kopija. Pirmos Komunijos katechezės užsiėmimai vyks kartą per savaitę darbo dienomis mokykloje. Pirmajai Komunijai ruošiami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. Pirmasis susitikimas su besiruošiančių mokinių tėveliais įvyks spalio 2 d. 12.00 val. Jo metu parapijos klebonas ir katechetai suteiks informaciją ir atsakys į klausimus (dalyvavimas privalomas).

Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui prasidės spalio 9 d. 12 val. Šv. Mišiomis, po jų – susitikimas su tėvais. Jo metu parapijos klebonas ir katechetai suteiks informaciją ir atsakys į klausimus (dalyvavimas privalomas). Registracija vyks po susitikimo pas katechetą (registruoja tėvai). Reikalingi dokumentai: užpildyta registracijos anketa (ją iš anksto pasiimkite pas savo tikybos mokytoją ir užsipildykite), krikšto pažymos kopija, Pirmosios Komunijos pažymos kopija, pageidaujamas laikas (lentelę su katechezių laikais gausite pas savo tikybos mokytoją). Sutvirtinimo sakramentui ruošiami jaunuoliai, lankantys 8 klasę ir vyresni. Sutvirtinamiesiems katechezės užsiėmimai vyks kartą per savaitę darbo dienomis parapijos salėje.

Gerbiami tėveliai, kviečiame atsakingai vykdyti savo katalikiškas pareigas ir vaiko Krikšto sakramento metu prisiimtus pažadus: rūpintis vaiko religiniu ugdymu.

2022-05 Pirmoji Komunija

 

 

 

2022-09-10T23:29:29+03:002022-09-11|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2022-09-11

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę dar vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvos  šventovėje vyksta atlaidai.

Rugsėjo 12 d. – Šv. Mišios bus 12 val., 15 val. ir 18 val. 15 val. Šv Mišiose dalyvaus Plungės dekanato tikybos mokytojai, o jas aukos mūsų dekanato kunigai bei Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas, monsinjoras  Rimantas Gudlinkis.

Rugsėjo 12 d. minimas Švč. Mergelės Marijos Vardas.

Rugsėjo 13 d. minimas Šv. Jonas Auksaburnis (349–407), gimė Antiochijoje. Garsėjo vargšų užtarimu ir socialiniu teisingumu. Dėl nepaprasto iškalbingumo nuo VI a. gavo Auksaburnio vardą.

Rugsėjo 14 d. – Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė. Šv. Elena 326 m. rado Šv. Kryžių.

Rugsėjo 15 d. minima Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Švč. Mergelė Marija Sopulingoji, stovėdama prie Jėzaus kryžiaus, intymiai ir ištikimai prisijungė prie išganingos Sūnaus kančios ir tapo naująja Ieva.

Rugsėjo 16 d. minimas Šv. Kornelijus. Kovojo prieš antipopiežiaus Novacijano klaidingą mokymą.

Rugsėjo 16 d. taip pat minimas Šv. Kiprijonas, jis gimė apie 210 m. Kartaginoje.

Rugsėjo 17 d. minimas Šv. Robertas Belarminas (1542–1621).

 

 

 

2022-09-10T23:24:39+03:002022-09-11|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Linkime, kad prasidėję mokslo metai būtų laiminami Dievo

Šiandien, rugsėjo 4 dieną, 12 val. Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Mokslo metų pradžios Šv. Mišios, aukojamos už moksleivius ir mokytojus, prašant jiems Dievo palaimos ir globos naujais mokslo metais. Prieš Šv. Mišias buvo Švč. Sakramento adoracija ir Eucharistinė procesija. Jaunimas buvo raginamas atlikti išpažintį ir Mišių metu priimti Šv. Komuniją. Skaitinius ir maldavimus skaitė Plungės „Saulės“ gimnazijos direktorius Algimantas Budrys. Dėkojame Švietimo skyriaus darbuotojams, mokytojams, tėvams ir moksleiviams, kurie jungėsi į bendrą maldą su parapijiečiais, linkime, kad prasidėję mokslo metai būtų laiminami Dievo, kad būtume sveiki, saugūs ir išmintingi, kad leistume mūsų protams ir jausmams vadovauti Šventajai Dvasiai.

 

2022-09-04T21:57:44+03:002022-09-04|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2022-09-04

   Šiandien – pirmasis mėnesio sekmadienis. Po 10 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – Eucharistinė procesija.

Šiandien – Mokslo metų pradžios Šv. Mišios už moksleivius ir mokytojus bus aukojamos 12 val. Raginame jaunimą atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją prašant Dievo palaimos moksluose.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę dar vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo  16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą,  melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį 8 val. bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios tomis intencijomis į Nuplaktą Kristų.

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą ir Šv. Juozapą aukotojų intencijomis.

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvos  šventovėje vyks atlaidai.

Rugsėjo 8 d., ketvirtadienis, yra Šilinė – Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmė. Marijos Gimimo šventė su Viešpaties (gruodžio 25 d.) ir Jono Krikštytojo (birželio 24 d.) gimimo dienomis yra vienintelės Romos kalendoriuje „gimimo“ šventės.

Rugsėjo 8 d. melskimės už Lietuvą ir jos žmones, dėkokime Dievui už Švč. Mergelės  Marijos užtarimu gautas malones.

Rugsėjo 9 d. minimas Šv. Petras Klaveras (1580–1654), Jėzaus Draugijos kunigas. Jis daugiau nei keturiasdešimt metų su nuostabiu atsidavimu ir nepaprasta artimo meile darbavosi ir rūpinosi į vergiją parduotais juodaodžiais.

 

 

 

2022-09-04T21:56:26+03:002022-09-04|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Plungės tikybos mokytojai ruošiasi naujiems mokslo metams

  Rugpjūčio 28 dieną į parapijos namų salę buvo susirinkę Plungės tikybos mokytojai, parapijos klebonas V. Gedvainis bei kunigas K. Motiejaitis. Susitikime buvo aptariama, kaip šiemet vyks pasiruošimas sakramentams. Po susirinkimo visi dalyvavo Šv. Mišiose, kurias klebonas laikė už Plungės tikybos mokytojus, jų šeimos narius, gyvus bei mirusius artimuosius. Po Šv. Mišių visi važiavo į Beržorą pas mokytoją Almą Šakienę, kur buvo aptariamas pasiruošimas naujiems mokslo metams, dalinamasi savo patirtimi, o mokytojos Almos šeima visus vaišino vakariene. Džiugu, kad kelionei į Platelius prisijungė ir diakonas R. Maziliauskis. Tikybos mokytojai dėkoja klebonui už šio susirinkimo suorganizavimą, o mokytojos Almos šeimai už skanią vakarienę.

2022-08-28 Plungės tikybos mokytojai, parapijos klebonas V. Gedvainis, kunigas K. Motiejaitis, diakonas Rokas Maziliauskis Beržore, mokytojos Almos Šakienės sodyboje

 

 

 

2022-09-01T22:04:50+03:002022-08-30|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|