Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 16-18 val.
   Šį ketvirtadienį po 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks naktinė adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.
   Rožinio malda. Spalio mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei ir rožinio maldai. Raginame kasdien kalbėti rožinį bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožinis kalbamas pirmadieniais ir antradieniais 11.30, nuo trečiadienio iki šeštadienio 17.30, o sekmadieniais po 8 val. Šv. Mišių. Už bendruomeninį rožinio kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.
   Spalio 24 d. – misijų sekmadienis. Melsimės už visus tuos, kurie skelbia evangeliją išvykę į tolimus kraštus. Taip pat kiekvienas krikščionis yra pašauktas liudyti evangeliją savo aplinkoje. Misijų sekmadienio rinkliava skiriama misijų veiklai paremti.
   Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija, už tą Jūsų užrašytą intenciją spalio 22 dieną 8.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios.
   Svarbu! Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie lauktų ir kuri juos nudžiugintų.
Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.
Taip pat kai renkamės į Šv. Mišias, raginame atvykti į bažnyčią bent 15 min. anksčiau, kad turėtumėte laiko asmeninei maldai, galbūt išpažinčiai ir Mišiose dalyvautumėte pasiruošę.
Bažnyčios gale yra platinamas naujas „Artumos“ katalikiškas žurnalas. Kviečiame įsigyti ir skaityti.
Atsirado tradicija per Vėlines aplankyti kuo daugiau kapų ir uždegti kuo daugiau žvakių, tačiau nebėra tradicijos sielai padovanoti dovaną: Šv. Mišias, asmeninę išpažintį, asmeninį susitikimą su prisikėlusiu Kristumi. Padovanokime besiglaudžiantiems ilgesio ir sielvarto vietoje – skaistykloje – amžiną šviesą – Jėzų Kristų, išklausydami Šv. Mišias arba užsakydami jas, atlikdami išpažintį ir priimdami Komuniją.
   Spalio 31 d. Šv. Mišios Plungės miesto senosiose kapinėse bus aukojamos 15 val.
   Lapkričio 1 d., pirmadienis, Visi Šventieji. Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 8, 10, 12, 18 val., Šv. Mišios Plungės miesto senosiose kapinėse bus aukojamos 15 val.
   Lapkričio 2 d., antradienis, Vėlinės. Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 8, 10, 12, 18 val.
   Lapkričio 1-8 d. – Vėlinių aštuondienis. Tuo metu Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencijomis bus aukojamos mūsų bažnyčioje 18 val. Galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiųjų naudai išpildant įprastines atlaidams gauti sąlygas (reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija ir atsisakyti prisirišimo prie bet kokios, kad ir lengvos, nuodėmės). Vėlinių aštuondienio metu galima pelnyti atlaidus pamaldžiai aplankant kapines ir bent mintimis pasimelžiant už mirusiuosius.