Klebono žodis

Klebono kvietimas į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 90 metų jubiliejaus renginius

Koks kelias, jeigu jis neveda į šventovę?     

     Kiekvieną žmogų kelias veda per asmeninę šventovę. Ta asmeninė šventovė – mūsų namai, artimiausi žmonės, su kuriais kiekvieną rytą valgom, kiekvieną vakarą užmiegam. Tai mūsų giminė, mūsų Tėvynė, o tikintiesiems, be abejo, ir parapijos Dievo namai.

     Šiais metais Plungės bažnyčia, Jūsų visų bažnyčia, kurioje proseneliai, seneliai, tėvai ir Jūs patys esate krikštyti, sutuokti, kurioje palydime amžinybėn išėjusiuosius, švenčia 90 metų jubiliejų.

     Nuoširdžiai prašau atrasti laiko šiai sukakčiai paminėti. Šeštadienį, rugsėjo 23 d., vyks mokslinė konferencija ir parodos atidarymas. Skirkite laiko iš arčiau pažinti savo tėviškės, savo kasdienybės Dievo namus. Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 12 valandą, kviečiu į Šventas Mišias pasimelsti už visus, kurie šiuos namus statė ir jais rūpinosi, taip pat padėkoti Dievui už laisvą Tėvynę, nes į laisvę pirmiausiai ir kvietė ši bažnyčia. Šv. Mišioms vadovaus apaštalinis nuncijus Petar Antun Rajič. O 16 valandą bažnyčioje prasidės Lietuvos kamerinio orkestro ir valstybinio choro „Vilnius“ koncertas – W. A. Mozart „Karūnavimo mišios“.

     Lauksiu Jūsų šioje šventėje. Atneškite savo širdį, atneškite savo gerumą. Jūsų atėjimas bus ženklas, kad šie Dievo namai Jums reikalingi. Atneškite laiminančią maldą už mūsų parapiją, už mūsų Plungės kraštą.

Jūsų visada laukiantis ir už Jus besimeldžiantis klebonas kun. Vytautas Gedvainis

Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 90 metų jubiliejaus renginiai

 

 

 

2023-09-23T11:31:07+03:002023-09-20|Klebono žodis|

Verbų sekmadienis

    Verbų sekmadienis kelia klausimą kiekvienam krikščioniui, ką norėtume pasakyti Jėzui. Mūsų rankose žaliuojanti kadagio šakelė su pražydusiu pavasariniu žiedeliu lyg žinia Jėzui – Tu esi mano gyvenimas ir gyvybė. Ir pamąstymas, ar šūksnyje „Ant kryžiaus Jį!“ nėra ir mano balso. Koks Tavo, broli ir sesute, troškimas ir sprendimas?!

Jūsų klebonas kun. Vytautas

 

 

 

2023-04-02T20:37:45+03:002023-04-01|Klebono žodis|

V Gavėnios sekmadienis

    Šis sekmadienis Dievo žodyje kviečia pamąstymui, ar tikrai žinome, ko prašome ir ko mums reikia. Dažnai mūsų troškimai Dievui yra emocijos, rūpesčiai ar skausmas, o šis sekmadienis atveria naują plotmę kreipimuisi į Dievą. Jėzaus bičiulio ir draugo seserys Morta ir Marija prašo savo vieninteliam broliui sveikatos, o Jėzus jų rūpestį nukreipia į kitą plotmę, į AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ. Tad prašydami būkime labai atidūs, turėkime troškimą, kad mūsų žemiškoji būtis taptų galimybe patiems siekti ir kitus vesti į amžiną santykį su Dievu, o Dievas atsiliepdamas leis pažinti ir suprasti, ką turime daryti.

Jūsų klebonas kun. Vytautas

 

 

 

2023-03-27T21:21:13+03:002023-03-26|Klebono žodis|

Gavėnios ketvirtas sekmadienis

   Šio sekmadienio Evangelija mums primena, kad esame sukurti iš žemės, tai mūsų trapioji prigimtis pirmapradėje nuodėmėje, o savyje turime Dievo pradmenis – troškimą pažinti, pajausti ir siekti amžinumo. Todėl  esame įvairiais būdais kviečiami pasitarnauti, kad Dievo darbai apsireikštų pasaulyje. Gavėnia ir yra tas Mesijo atpažinimo momentas ir prigimtinio trapumo nusiplovimas jame kaip Siluamo tvenkinyje.

   Mielieji, mūsų parapijos namuose kiekvieną ketvirtadienį 19 val. vyksta diskusijos stengiantis krikščioniškos filosofijos šviesoje pažinti Dievą. Liūdnoka, kad labai mažai teatsiranda norinčių pagilinti savo tikėjimo pažinimą, išsklaidyti abejones, atrasti dvasinius turtus. Panašėkim į Dievą stengdamiesi  Jį vis labiau pažinti, o mums padėti yra pasiryžęs krikščioniškos filosofijos doktorantas kun. Tomas, kuris šiuo metu pradėjo darbuotis Plungėje. Kviečiu visus geros valios žmones, nesvarbu, kokio tikėjimo  ar visai be jo esate, pabandyti nusiprausti nuo gyvenimo dulkių Siluamo tvenkinyje, o tai galima padaryti kiekvieną ketvirtadienį 19 val. parapijos namuose – Vytauto 29.

   Nepamirškite, jau gavėnia už pusiaujo, kitas sekmadienis – parapijos rekolekcijos.

Maldoje, Jūsų klebonas

 

 

 

 

2023-03-19T16:26:04+02:002023-03-19|Klebono žodis|