Klebono žodis

Klebono kvietimas į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 90 metų jubiliejaus renginius

Koks kelias, jeigu jis neveda į šventovę?     

     Kiekvieną žmogų kelias veda per asmeninę šventovę. Ta asmeninė šventovė – mūsų namai, artimiausi žmonės, su kuriais kiekvieną rytą valgom, kiekvieną vakarą užmiegam. Tai mūsų giminė, mūsų Tėvynė, o tikintiesiems, be abejo, ir parapijos Dievo namai.

     Šiais metais Plungės bažnyčia, Jūsų visų bažnyčia, kurioje proseneliai, seneliai, tėvai ir Jūs patys esate krikštyti, sutuokti, kurioje palydime amžinybėn išėjusiuosius, švenčia 90 metų jubiliejų.

     Nuoširdžiai prašau atrasti laiko šiai sukakčiai paminėti. Šeštadienį, rugsėjo 23 d., vyks mokslinė konferencija ir parodos atidarymas. Skirkite laiko iš arčiau pažinti savo tėviškės, savo kasdienybės Dievo namus. Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 12 valandą, kviečiu į Šventas Mišias pasimelsti už visus, kurie šiuos namus statė ir jais rūpinosi, taip pat padėkoti Dievui už laisvą Tėvynę, nes į laisvę pirmiausiai ir kvietė ši bažnyčia. Šv. Mišioms vadovaus apaštalinis nuncijus Petar Antun Rajič. O 16 valandą bažnyčioje prasidės Lietuvos kamerinio orkestro ir valstybinio choro „Vilnius“ koncertas – W. A. Mozart „Karūnavimo mišios“.

     Lauksiu Jūsų šioje šventėje. Atneškite savo širdį, atneškite savo gerumą. Jūsų atėjimas bus ženklas, kad šie Dievo namai Jums reikalingi. Atneškite laiminančią maldą už mūsų parapiją, už mūsų Plungės kraštą.

Jūsų visada laukiantis ir už Jus besimeldžiantis klebonas kun. Vytautas Gedvainis

Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 90 metų jubiliejaus renginiai

 

 

 

2023-09-23T11:31:07+03:002023-09-20|Klebono žodis|

Verbų sekmadienis

    Verbų sekmadienis kelia klausimą kiekvienam krikščioniui, ką norėtume pasakyti Jėzui. Mūsų rankose žaliuojanti kadagio šakelė su pražydusiu pavasariniu žiedeliu lyg žinia Jėzui – Tu esi mano gyvenimas ir gyvybė. Ir pamąstymas, ar šūksnyje „Ant kryžiaus Jį!“ nėra ir mano balso. Koks Tavo, broli ir sesute, troškimas ir sprendimas?!

Jūsų klebonas kun. Vytautas

 

 

 

2023-04-02T20:37:45+03:002023-04-01|Klebono žodis|

V Gavėnios sekmadienis

    Šis sekmadienis Dievo žodyje kviečia pamąstymui, ar tikrai žinome, ko prašome ir ko mums reikia. Dažnai mūsų troškimai Dievui yra emocijos, rūpesčiai ar skausmas, o šis sekmadienis atveria naują plotmę kreipimuisi į Dievą. Jėzaus bičiulio ir draugo seserys Morta ir Marija prašo savo vieninteliam broliui sveikatos, o Jėzus jų rūpestį nukreipia į kitą plotmę, į AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ. Tad prašydami būkime labai atidūs, turėkime troškimą, kad mūsų žemiškoji būtis taptų galimybe patiems siekti ir kitus vesti į amžiną santykį su Dievu, o Dievas atsiliepdamas leis pažinti ir suprasti, ką turime daryti.

Jūsų klebonas kun. Vytautas

 

 

 

2023-03-27T21:21:13+03:002023-03-26|Klebono žodis|

Gavėnios ketvirtas sekmadienis

   Šio sekmadienio Evangelija mums primena, kad esame sukurti iš žemės, tai mūsų trapioji prigimtis pirmapradėje nuodėmėje, o savyje turime Dievo pradmenis – troškimą pažinti, pajausti ir siekti amžinumo. Todėl  esame įvairiais būdais kviečiami pasitarnauti, kad Dievo darbai apsireikštų pasaulyje. Gavėnia ir yra tas Mesijo atpažinimo momentas ir prigimtinio trapumo nusiplovimas jame kaip Siluamo tvenkinyje.

   Mielieji, mūsų parapijos namuose kiekvieną ketvirtadienį 19 val. vyksta diskusijos stengiantis krikščioniškos filosofijos šviesoje pažinti Dievą. Liūdnoka, kad labai mažai teatsiranda norinčių pagilinti savo tikėjimo pažinimą, išsklaidyti abejones, atrasti dvasinius turtus. Panašėkim į Dievą stengdamiesi  Jį vis labiau pažinti, o mums padėti yra pasiryžęs krikščioniškos filosofijos doktorantas kun. Tomas, kuris šiuo metu pradėjo darbuotis Plungėje. Kviečiu visus geros valios žmones, nesvarbu, kokio tikėjimo  ar visai be jo esate, pabandyti nusiprausti nuo gyvenimo dulkių Siluamo tvenkinyje, o tai galima padaryti kiekvieną ketvirtadienį 19 val. parapijos namuose – Vytauto 29.

   Nepamirškite, jau gavėnia už pusiaujo, kitas sekmadienis – parapijos rekolekcijos.

Maldoje, Jūsų klebonas

 

 

 

 

2023-03-19T16:26:04+02:002023-03-19|Klebono žodis|

Trečiasis gavėnios sekmadienis

Dievas yra kaip šulinys. Šulinio paslaptis – vanduo. Kad pasiektų šulinio vandenį, žmogus turi įdėti darbo ir pastangų. Kada jis paragauja šulinio vandens,  numalšina troškulį ir patiria džiaugsmą. Tas vanduo žmogui teikia gyvastį. Dievo Žodis yra Gyvasis vanduo. Šį gavėnios sekmadienį bažnyčia kviečia ragauti Gyvojo vandens, atskleisti Dievo paslaptį, skaitant ir gilinantis į Jo Žodį. Juk  vanduo, kurį Viešpats duoda, tampa versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.

Jūsų klebonas kun. Vytautas

 

 

2023-03-12T19:52:54+02:002023-03-12|Klebono žodis|

Šv. Kazimieras ir antras gavėnios sekmadienis

 Šv. Kazimieras yra ženklas šiems laikams – tu gali būti šventas šiandieninėje pasaulio suirutėje. Tai siekis asmeninės pagarbos Dievui, išpažinimas esant Jį Eucharistijoje ir gerumas rūpinantis silpnaisiais. Šv. Kazimieras primena – tu gali būti šventas. Ar norėtum?!

 Atsimainymo įvykis yra vilties nuoroda į Prisikėlimą. Petras sako: „Gera mums čia būti“. Todėl kiekvienas sekmadienis yra artėjimas tikėjimu į Dievą, potyris gėrio ir ramybės. Prarastas sekmadienis yra tolti nuo Dievo, tai pasaulio migla ir tamsuma. Atsimainyk atgręždamas savo veidą į Dievą, į sekmadienio Šv. Mišių auką.

Jūsų klebonas kun. Vytautas

 

 

 

2023-03-05T20:16:33+02:002023-03-05|Klebono žodis|

Švento Gavėnios laiko!

Trečiadienis kiekvieno tikinčiojo gyvenime ypatinga diena, tai – Pelenų diena.  Šią dieną turime galimybę asmeniškai – savo kūno trapumu, savo prigimties trapumu – pagerbti Dievą už jo meilę, gailestingumą, rūpestį ir suteiktą amžinojo gyvenimo viltį.

Praeitų metų verbos, amžinai žaliuojanti kadagio šakelė, palmės šakelė, į ją įdėtas gražiausias pavasario gyvybę  skelbiantis gėlelės žiedas nuvyto… Po metų tą verbą zakristijonas sudegina ir paverčia pelenais. Žmogui, atėjusiam į bažnyčią, nulenkusiam galvą, kunigas Dievo vardu sako: „Žmogau, dulkė esi ir į dulkę pavirsi“. Tačiau nepamiršk, kad esi ypatinga dulkė, kuri turėjo Dievo kvėpavimą, kuri paliesta Dievo amžinumo. Tos dulkės Dievas nepaliks sunykti, sunaikinti – dulkė virs amžinybės šviesa, Dievo amžinumo dalele.

Kviečiu visus trečiadienio dieną, pradedant Gavėnią, apmarinti save, savo kūną maistu. Kviečiu visas šeimininkes atkreipti dėmesį, ką Gavėnios metu valgys šeima. Mažiau riebalų, mažiau prieskonių, mažiau mėsos, o ir žuvies nereiktų valgyti iki soties, kad pasninku prisiliestume prie Dievo kūrybos. Kiek badaujančių žmonių Afrikoje, Azijoje, kiek galvojančių apie šiltą maistą Ukrainoje, kiek našlių, motinų, kurių vaikai žiūri, ką jiems mamytė padės ant stalo…

Taupykime maistą savo kūno sąskaita, artimo meilės sąskaita, ir būkime pagalba žmogui, kurio niekada nesutiksime žemėje, bet susitiksime amžinybėje. Mums iškeliavus kažkas prieis ir pasakys – ačiū, tu man padėjai, tu man pagelbėjai… Kūno apribojimas yra šviesa žmogaus mąstymui, protui, asmeniniam gerumui.

Tegu Gavėnios laikas būna širdies gerumo, kantrumo, atlaidumo laikas. Pelenų diena ir prasideda tuo – Tu tik dulkė, Tu tik dulkelė, bet – ypatinga!

Ačiū visiems. Švento Gavėnios laiko.

Maldoje
Jūsų klebonas kun. Vytautas

Vasario 22 dieną Šv. Mišios 8, 12 ir 18 val. Jų metu buvo šventinami ir barstomi pelenai kaip atgailos ir žmogaus trapumo ženklas.

 

 

 

2023-03-12T19:53:54+02:002023-02-20|Klebono žodis|