Klebono žodis

Gavėnios ketvirtas sekmadienis

   Šio sekmadienio Evangelija mums primena, kad esame sukurti iš žemės, tai mūsų trapioji prigimtis pirmapradėje nuodėmėje, o savyje turime Dievo pradmenis – troškimą pažinti, pajausti ir siekti amžinumo. Todėl  esame įvairiais būdais kviečiami pasitarnauti, kad Dievo darbai apsireikštų pasaulyje. Gavėnia ir yra tas Mesijo atpažinimo momentas ir prigimtinio trapumo nusiplovimas jame kaip Siluamo tvenkinyje.

   Mielieji, mūsų parapijos namuose kiekvieną ketvirtadienį 19 val. vyksta diskusijos stengiantis krikščioniškos filosofijos šviesoje pažinti Dievą. Liūdnoka, kad labai mažai teatsiranda norinčių pagilinti savo tikėjimo pažinimą, išsklaidyti abejones, atrasti dvasinius turtus. Panašėkim į Dievą stengdamiesi  Jį vis labiau pažinti, o mums padėti yra pasiryžęs krikščioniškos filosofijos doktorantas kun. Tomas, kuris šiuo metu pradėjo darbuotis Plungėje. Kviečiu visus geros valios žmones, nesvarbu, kokio tikėjimo  ar visai be jo esate, pabandyti nusiprausti nuo gyvenimo dulkių Siluamo tvenkinyje, o tai galima padaryti kiekvieną ketvirtadienį 19 val. parapijos namuose – Vytauto 29.

   Nepamirškite, jau gavėnia už pusiaujo, kitas sekmadienis – parapijos rekolekcijos.

Maldoje, Jūsų klebonas

 

 

 

 

2023-03-19T16:26:04+02:002023-03-19|Klebono žodis|

Trečiasis gavėnios sekmadienis

Dievas yra kaip šulinys. Šulinio paslaptis – vanduo. Kad pasiektų šulinio vandenį, žmogus turi įdėti darbo ir pastangų. Kada jis paragauja šulinio vandens,  numalšina troškulį ir patiria džiaugsmą. Tas vanduo žmogui teikia gyvastį. Dievo Žodis yra Gyvasis vanduo. Šį gavėnios sekmadienį bažnyčia kviečia ragauti Gyvojo vandens, atskleisti Dievo paslaptį, skaitant ir gilinantis į Jo Žodį. Juk  vanduo, kurį Viešpats duoda, tampa versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.

Jūsų klebonas kun. Vytautas

 

 

2023-03-12T19:52:54+02:002023-03-12|Klebono žodis|

Šv. Kazimieras ir antras gavėnios sekmadienis

 Šv. Kazimieras yra ženklas šiems laikams – tu gali būti šventas šiandieninėje pasaulio suirutėje. Tai siekis asmeninės pagarbos Dievui, išpažinimas esant Jį Eucharistijoje ir gerumas rūpinantis silpnaisiais. Šv. Kazimieras primena – tu gali būti šventas. Ar norėtum?!

 Atsimainymo įvykis yra vilties nuoroda į Prisikėlimą. Petras sako: „Gera mums čia būti“. Todėl kiekvienas sekmadienis yra artėjimas tikėjimu į Dievą, potyris gėrio ir ramybės. Prarastas sekmadienis yra tolti nuo Dievo, tai pasaulio migla ir tamsuma. Atsimainyk atgręždamas savo veidą į Dievą, į sekmadienio Šv. Mišių auką.

Jūsų klebonas kun. Vytautas

 

 

 

2023-03-05T20:16:33+02:002023-03-05|Klebono žodis|

Švento Gavėnios laiko!

Trečiadienis kiekvieno tikinčiojo gyvenime ypatinga diena, tai – Pelenų diena.  Šią dieną turime galimybę asmeniškai – savo kūno trapumu, savo prigimties trapumu – pagerbti Dievą už jo meilę, gailestingumą, rūpestį ir suteiktą amžinojo gyvenimo viltį.

Praeitų metų verbos, amžinai žaliuojanti kadagio šakelė, palmės šakelė, į ją įdėtas gražiausias pavasario gyvybę  skelbiantis gėlelės žiedas nuvyto… Po metų tą verbą zakristijonas sudegina ir paverčia pelenais. Žmogui, atėjusiam į bažnyčią, nulenkusiam galvą, kunigas Dievo vardu sako: „Žmogau, dulkė esi ir į dulkę pavirsi“. Tačiau nepamiršk, kad esi ypatinga dulkė, kuri turėjo Dievo kvėpavimą, kuri paliesta Dievo amžinumo. Tos dulkės Dievas nepaliks sunykti, sunaikinti – dulkė virs amžinybės šviesa, Dievo amžinumo dalele.

Kviečiu visus trečiadienio dieną, pradedant Gavėnią, apmarinti save, savo kūną maistu. Kviečiu visas šeimininkes atkreipti dėmesį, ką Gavėnios metu valgys šeima. Mažiau riebalų, mažiau prieskonių, mažiau mėsos, o ir žuvies nereiktų valgyti iki soties, kad pasninku prisiliestume prie Dievo kūrybos. Kiek badaujančių žmonių Afrikoje, Azijoje, kiek galvojančių apie šiltą maistą Ukrainoje, kiek našlių, motinų, kurių vaikai žiūri, ką jiems mamytė padės ant stalo…

Taupykime maistą savo kūno sąskaita, artimo meilės sąskaita, ir būkime pagalba žmogui, kurio niekada nesutiksime žemėje, bet susitiksime amžinybėje. Mums iškeliavus kažkas prieis ir pasakys – ačiū, tu man padėjai, tu man pagelbėjai… Kūno apribojimas yra šviesa žmogaus mąstymui, protui, asmeniniam gerumui.

Tegu Gavėnios laikas būna širdies gerumo, kantrumo, atlaidumo laikas. Pelenų diena ir prasideda tuo – Tu tik dulkė, Tu tik dulkelė, bet – ypatinga!

Ačiū visiems. Švento Gavėnios laiko.

Maldoje
Jūsų klebonas kun. Vytautas

Vasario 22 dieną Šv. Mišios 8, 12 ir 18 val. Jų metu buvo šventinami ir barstomi pelenai kaip atgailos ir žmogaus trapumo ženklas.

 

 

 

2023-03-12T19:53:54+02:002023-02-20|Klebono žodis|

Klebono sveikinimas

Ištikimieji ir gerieji Plungės parapijos ir dekanato žmonės,

 Tikėjimas, kurio pilnatvė  –  Jėzaus Kristaus PRISIKĖLIMAS ir mūsų amžinasis gyvenimas, yra VELYKŲ įvykis. Ką bedarytume, kur bebūtume, kas benutiktų mūsų gyvenimuose, didžiulė sėkmė, laimė, skausmas ar netektis, niekada nepamirškite, kad į šią PRISIKĖLIMO dieną mus veda ir su ja sujungia kasdienis kryžiaus ženklas, kasdienė malda, dažna išpažintis, Šventoji Komunija ir sekmadienio Šventosios Mišios.

Sveikinu su mūsų žemiškojo gyvenimo dienų pilnatve ir viltimi, su Šventomis Velykomis! 

Jūsų dekanas, klebonas, kun. Vytautas Gedvainis

2022-04-16_Didžioji savaitė 2022-04-16_Didžioji savaitė

 

 

2022-04-16T20:22:00+03:002022-04-16|Klebono žodis|

Klebono sveikinimas iš Lurdo

Mūsų klebonas Vytautas Gedvainis, šiuo metu viešintis Prancūzijoje, prie Lurdo grotos paaukojo mūsų parapiją Lurdo Švenčiausiajai Mergelei Marijai, o visiems parapijiečiams siunčia sveikinimus prašydamas, kad Lurdo Marija laimintų Plungės parapijos tikinčiuosius.

 

Mieli parapijiečiai ir visi Plungės gyventojai!

Palaimingų ir Marijos globojamų metų, taikos, sveikatos, darbų sėkmės ir džiaugsmo! Švęskime laisvą ir nepriklausomą Lietuvą! Kviečiu visus įsipareigoti ir kiekvieną dieną pasimelsti už Tėvynę Lietuvą. Su Lietuvos GIMTADIENIU!

Maldoje, Jūsų klebonas