„Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų‘‘ Jn 1, 14. Mums užgimė Viešpats!  Jis pasirinko tą patį kelią, kaip ir kiekvienas iš mūsų – gimti iš moters trapiu, bejėgiu kūdikiu, visiškai priklausomu nuo kitų valios. To fakto niekaip kitaip nepajėgsime priimti, tik atvira tikėjimui ir meilei širdimi. Mūsų Viešpats, Galybių Dievas ateina į tamsią, pilką, neramią kiekvieno iš mūsų kasdienybę. Taip mes suprantame Kalėdas. Šio ryto Šv. Mišiose, dalyvaujant dideliam būriui tikinčiųjų, mūsų klebonas V. Gedvainis dėkojo žmonėms, visus metus ištikimai lankiusiems bažnyčią, aukojusiems, besimeldusiems, ir linkėjo džiaugsmingų Šventų Kalėdų savo artimiausių žmonių būreliuose, nes būtent šeimoje, per mylimus, brangius žmones mes ir patiriame Dievo artumą, atpažįstame Jo veidą, pajuntame Jo globojančią ranką. Tegul Viešpačiui būna gera su mumis, tegul Jis lieka mūsų kasdienybėje ir šventėms pasibaigus.