Šiandien pašventinsime kalėdaičius, skirtus kūčių stalui. Juos bus galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigų budėjimo metu.

Šiandien pradedame advento laikotarpį, kai ruošiamės Kristaus gimimo iškilmei. Raginame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, labiau kovoti su žalingais įpročiais, o penktadieniais nepamiršti pasninko.

Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų Šv. Mišios. Dalyvausiančius jose raginame atvykti anksčiau, nes 7.45 val. bus giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos.

Advento laikotarpiu kviečiame į susitaikinimą su Dievu ir artimu, pareigingumą, supratingumą kito atžvilgiu. Tai taip pat proga prisiminti gerus darbus ir jų praktiką, kaip Bažnyčia moko: alkaną pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti, mirusį palaidoti; nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas iškęsti, melstis už gyvus ir mirusius.   

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių, šeštadienį – nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių, o ateinantį sekmadienį – po 10 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Pradedamas parapijiečių lankymas (kalėdojimas). Tai proga gauti palaiminimą savo namams ir šeimai, taip pat galimybė pasikalbėti su kunigu. Jeigu kyla klausimų dėl kalėdojimo, skambinkite kun. Kęstučiui tel. 8 676 64405. Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, 8 val., bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios tomis intencijomis į Nuplaktąjį Kristų.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 val. ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis. Prieš sumą – Eucharistinė procesija.

Gruodžio 3 dieną 12.00 ir gruodžio 4 d. 18 val. Šv. Mišiose melsimės už mūsų bažnyčios  statytoją prel. Povilą Pukį  140-ose jo gimimo metinėse.

Bažnyčios gale platinama Virginijos Končiuvienės parengta knygelė Pasninko galia“. Kviečiame įsigyti.

Lapkričio 30 d. minima  Šv. apaštalo Andriejaus šventė. Šv. apaštalas Andriejus, jaunesnysis apaštalo Petro brolis, gimė Betsaidoje. Andriejus buvo Šv. Jono Krikštytojo mokinys ir išvydo Jėzų, kai šis atėjo prie Jordano krikštytis. Įtaigiais pamokslais bei gausiais stebuklais atvertė daug pagonių. Romos vietininkas įsakė suimti ir nukryžiuoti. Jis jautėsi esąs nevertas tokio kryžiaus, ant kurio mirė Jėzus, todėl buvo nukryžiuotas ant X formos kryžiaus.

Gruodžio 3 d. minimas Šv. Pranciškus Ksaveras (1506–1552), gimė Ispanijoje. 1537 m. buvo įšventintas kunigu, o 1541 m. popiežiaus prašymu buvo pasiųstas misijų darbui į Indiją. Ligos ir vargų išsekintas mirė 1552 m.

Kitą sekmadienį – II Advento sekmadienis. Rinkliava bus skiriama Carito veiklai.

Su pirmuoju advento sekmadieniu Plungės parapijos Caritas pradeda akciją „Gerumas mus vienija“. Įžiebk savo širdyje šviesą ir meilę – įsigydamas Caritas žvakelę prisidedi prie paramos mūsų veiklai. Su pašventintomis žvakutėmis Carito savanoriai sekmadieniais po Šv. Mišių lauks Jūsų bažnyčios gale prie stalelio.

Taip pat organizuojame akciją „Pradžiuginkime vaikus Kalėdoms“. Prie šitos gerumo akcijos labai kviečiame prisidėti ir parapijiečius: žaislais, saldumynais ar kitais daiktais, kuriais galėtume pradžiuginti stokojančių šeimų vaikus ir senolius. Bažnyčios priekyje prie Šv. Mergelės Marijos Nepaliaujamos pagalbos altoriaus bus padėtos aukų dėžės, į kurias galite atnešti ir paaukoti stokojantiems vaikams ir senoliams. Būsime dėkingi  už Jūsų širdies gerumą ir rankų dosnumą.