Šiandien – Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė. Viešpaties Gimimo aštuntoji diena ir pagal Izraelio apeigas Jam vardo suteikimo diena. Šiandien – Pasaulinė taikos diena. Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant arba kalbant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ Naujųjų metų dieną, prašant Dievo pagalbos prasidedantiems metams.

 Sausio 2 dieną Žemaičių Kalvarijoje – mūsų dekanato diena. Kas galite, aplankykite Kalvariją ir Marijai, Šeimų karalienei, paveskite savo namus ir šeimas naujais 2023 metais.

 Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

 Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

 Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

 Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

 Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą ir Šv. Juozapą aukotojų intencijomis.

 Ateinantis ketvirtadienis yra pirmasis mėnesio ketvirtadienis – 8 val. aukojamos sudėtinės Šv. Mišios į Nuplaktą Kristų. Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą,  melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija.

 Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

 Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

 Kunigai dėkoja už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima!

 Aukos prie prakartėlės yra skirtos Šv. Mišioms už šeimas. Tos Šv. Mišios buvo aukojamos Kūčių vakarą, per Šv. Šeimos šventę (gruodžio 30 d. 18 val.) ir  bus aukojamos per Tris Karalius (sausio 6 d. 18 val.).

 Sausio 2 d. minimas Šv. Bazilijus Didysis (330–379).

 Sausio 2 d. minimas Šv. Grigalius Nazianzietis (330–390) .

 Sausio 3 d. – Švč. Jėzaus Vardo minėjimas.

 Sausio 6 d. (penktadienį) švęsime Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę. Garbinamas trigubas didžiojo Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimas: Betliejuje jį pagarbino išminčiai, Jordane jį pakrikštijo Jonas, Galilėjos Kanos vestuvėse paversdamas vandenį vynu jis apreiškė savo garbę. Tą dieną Šv. Mišios bus aukojamos 8 val., 12 val. ir 18 val. Per Šv. Mišias bus šventinama kreida, kurią galima parsinešti į namus ir ant savo namų durų užrašyti trijų išminčių vardus kaip ženklą, jog tuose namuose gyvena tikintis ir Dievą mylintis žmogus. Užrašas ant durų atrodytų taip:

+K+M+B+2023

 Sausio 7 d. minimas Šv. Raimundas Penjafortietis (1175–1275).

 Sausio 8 d. – Viešpaties Krikšto šventė. Kalėdų laiko pabaiga.

 Kviečiame užsukti į bažnyčios gale veikiantį knygynėlį. Ten galite rasti ne tik įvairių religinių reikmenų, bet ir gerą knygą sau ar savo artimiesiems.

 Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo „Artuma” numerį.