Spalio mėnesį mūsų bažnyčioje rožančius kalbamas:

  • pirmadieniais ir antradieniais – 11:40,
  • nuo trečiadienio iki šeštadienio – 17:40,
  • sekmadieniais – po 10.00 val. Šv. Mišių.

Raginame kasdien kalbėti rožančių bažnyčioje arba savo namuose. Už bendruomeninį rožančiaus kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.

  • Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantiems vaikams ir jaunuoliams privalu kartu su tėvais sekmadieniais lankyti bažnyčią, dalyvauti rožančiaus pamaldose bei rinkti parašus į atsiskaitymų knygutes.
  • Švč. Sakramento adoracija trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val.
  • Kiekvieną antradienį 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Šv. Mišias kaip dovaną ir Dievo palaimą tinka užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.
  • Nepamirškime pasirūpinti savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją susitarti su kunigu arba skambinti telefonu 867664405.
  • Kiekvieną antradienį 19 val. – maldos grupelė „Motinos maldoje“. Kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
  • Šv. Mišių laikas mūsų bažnyčioje: pirmadieniais – penktadieniais 12 ir 18 val., šeštadieniais – 10, 11, 18 val., sekmadieniais – 8, 10, 12, 18 val.