INTENCIJOS DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITEI

Brangūs bičiuliai, ant voke esančio lapelio surašykite vardus žmonių, už kuriuos norite melstis Dievo Gailestingumo savaitę (palaiminimo ir sveikatos, išlaisvinimo iš priklausomybių, privačia intencija ar už mirusius, pavedant juos Dievo Gailestingumui).

 Šv. Mišios bus aukojamos Jūsų sudėtinėmis intencijomis:

   • 2024 04 02 – 12 val., 
   • 2024 04 04 – 18 val., 
   • 2024 04 05 – 18 val.,
   • 2024 04 07 – 10 val.

Intencijos su vokais bus padėtos prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo.

Dievo Gailestingumo šventė – didžios malonės metas visiems žmonėms. „Trokštu, – kalbėjo Jėzus šv. Faustinai, – kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač – vargšams nusidėjėliams. […] Nepaisant mano skausmingos kančios, sielos žūsta. Tad aš joms suteikiu paskutinę viltį – savo Gailestingumo šventę. […] Kas tądien prisiartins prie Gyvybės Versmės, gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. […] Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo Šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. […] Tegul nė viena siela nebijo prisiartinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras“.

Voką su intencijomis prašome atnešti į bažnyčios zakristiją.