Šiandien – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo iškilmė (Kalėdos).  Nuo pasaulio sukūrimo praėjus nesuskaičiuojamiems amžiams, kai Dievas pradžioje sukūrė dangų ir žemę bei pagal savo paveikslą suformavo žmogų; po daugybės amžių, septyni šimtai penkiasdešimt antraisiais metais po Romos miesto įkūrimo; keturiasdešimt antraisiais imperatoriaus Oktaviano Augusto viešpatavimo metais; prasidėjęs iš Šventosios Dvasios Mergelėje Marijoje, nuo prasidėjimo praėjus devyniems mėnesiams, Judo Betliejuje gimė iš Mergelės Marijos, tapo žmogumi: ši diena – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo pagal kūną iškilmė.

   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių, o ateinantį sekmadienį – po 10 val. Šv. Mišių.

   Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis. Prieš sumą – Eucharistinė procesija.

   Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

   Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

   Kunigai dėkoja už kalėdines aukas, kurias atnešate į bažnyčios zakristiją.

   Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo „Artuma” numerį.

   Aukos prie prakartėlės yra skirtos Šv. Mišioms už šeimas. Tos Šv. Mišios buvo aukojamos Kūčių vakarą, bus aukojamos šiandien, per Šv. Šeimos šventę (gruodžio 30 d. 18 val.) ir  per Tris Karalius (sausio 6 d. 18 val.).

   Kviečiame senuosius  metus palydėti su malda mūsų bažnyčioje. Gruodžio 31 d. 22 val. bus aukojamos padėkos Šv. Mišios už besibaigiančius metus.

   Gruodžio 26 d. – Šv. diakono Stepono šventė ir antroji Kalėdų diena. Šv. Steponas – pirmasis krikščionių tikėjimo kankinys. Jis pirmas iš septynių diakonų, kuriuos apaštalai išsirinko sau bendradarbiais. Taip pat pirmas iš Viešpaties mokinių praliejo savo kraują, liudydamas Jėzų Kristų. Melsdamasis už savo persekiotojus, buvo užmuštas akmenimis.

   Gruodžio 27 d. – Šv. apaštalo ir evangelisto Jono šventė, trečioji Kalėdų diena. Šv. apaštalas Jonas – Evangelijos pagal Joną ir Apreiškimo Jonui knygos autorius. Vienintelis iš jų stovėjo po Kristaus kryžiumi. Čia Jėzus pavedė Jonui globoti savo motiną Mariją.

   Gruodžio 28 d. – Šv. Nekaltųjų Vaikelių, kankinių, šventė, ketvirtoji Kalėdų diena. Ši šventė skirta pagerbti ne tik Erodo nužudytiems Betliejaus vaikams, bet ir visiems krikščionims, mirusiems kūdikystėje.

   Gruodžio 29 d. minimas Šv. vyskupas Tomas Beketas (1118–1170). Penktoji Kalėdų diena.

   Gruodžio 30 d. – Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – šventė. Šią dieną, 18 val., kurie gyvenate Bažnyčios palaimintoje santuokoje, galėsite atnaujinti santuokos įžadus ir gauti palaiminimą.

   Sausio 1 d. – Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė. Viešpaties Gimimo aštuntoji diena ir pagal Izraelio apeigas Jam vardo suteikimo diena, Šventosios Dievo Gimdytojos iškilmė, nes iš jos Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp žmonių.

   Sausio 2 dieną Žemaičių Kalvarijoje – mūsų dekanato diena. Kas galite, aplankykite Kalvariją ir Marijai, Šeimų karalienei, paveskite savo namus ir šeimas naujais 2023 metais.