„Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“(Lk 2,15).

   Piemenys nubėgę į Betliejų pamatė ten Mariją, Juozapą ir Jėzų, tiesiantį į juos rankas. Kalėdų ryto Šv. Mišiose klebonas ragino priimti tą Jėzų, tiesiantį į mus rankas, Šventojoje Komunijoje ir parsinešti jį į savo namus. Namuose apkabinti savo namiškius, priglusti mylimam žmogui prie krūtinės ir pasiklausyti jo širdies. Tegul ir Jūsų šeimoje įvyksta stebuklas. Laimingų Šventų Kalėdų!