Kun. P. Pukys 1917–1918 m. tarp Plungės ir Rietavo pastatė pirmąją – Šv. apaštalų Petro ir Povilo medinę bažnytėlę Stalgėnuose, kuriai 1921 m. buvo suteiktos parapijos teisės.
   Tapęs Plungės klebonu, P. Pukys pastatė dar dvi bažnyčias: 1933 m. užbaigė 1905 m. pradėtą statyti didžiulę Plungės bažnyčią, o 1941–1943 m. savo lėšomis Pakutuvėnų kaime pastatė mūrinę Šv. Antano Paduviečio bažnytėlę.
   Kun. P. Pukys 1928 m. sausio 1 d. paskirtas klebonu į Plungę užbaigti bažnyčios statybos darbų. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje prel. P. Pukys dirbo iki 1945 m. liepos 30 d., kol okupacinės valdžios buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą.
   Ateinantį sekmadienį, balandžio 25 dieną, mūsų bažnyčioje lankysis Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Jis aukos 18.00 Šv. Mišias už šios bažnyčios statytoją ir už visus parapijiečius, kurie prisidėjo prie šios bažnyčios statybos.
   Mūsų bažnyčios klebonas Vytautas Gedvainis pasidalino mintimis: ,,Kai aš atsikėliau į Plungę, buvo šiek tiek sunku ir sudėtinga, tada aš pradėjau melstis prelato Pukio užtarimo. Nuvažiavau prie jo kapo ir pamačiau, kad labai jau ,,mizernas‘‘ paminklas pastatytas, ir pagalvojau: ,,Ar tai tam, kuris pastatė tris bažnyčias, tik toks paminklas?‘‘ Daviau tokį įžadą: ,,Jeigu tu man padėsi, aš tau pastatysiu katalikišką paminklą.‘‘ Taigi, mielieji, labai greitai susitvarkė visi reikalai, ir aš įvykdžiau savo pažadą – praėjusią savaitę sutvarkiau Prelato Pukio kapavietę, pastačiau tai, kas dera katalikui – kryžių.‘‘
   Klebonas taip pat priminė, kad sekmadienį, balandžio 25 d., visi kviečiami nuvažiuoti į Žemaičių Kalvariją, prie vienuoliktos Kryžiaus kelio stoties, prie kapų koplyčios, ir aplankyti prelato Pukio kapą, ant kurio jis pastatė tris su puse tonos sveriantį akmens kryžių. Sekmadienį 17 val. Vyskupas pašventins naują prelato Pukio paminklą, o 18 val. jau čia, Plungėje, aukos Šv. Mišias.

KUN. POVILO PUKIO ATSIMINIMAI