Šiandien mūsų bažnyčioje vyksta paros laiko Švč. Sakramento adoracija, kuri prasideda spalio 25 d. po 8 val. šv. Mišių ir tęsiasi iki spalio 26 d. (pirmadienio) 8 val. Kviečiame ateiti ir pasimelsti. Taip pat kviečiame į adoraciją penktadienį (kaip įprasta) 16-18 val..  Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis – po 10 val. šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – eucharistinė procesija.
  Mielieji, Viešpats Jėzus tiems, kurie bus atsidavę, ištikimi, mylintys ir pasiaukoję Jo Švenčiausiajai Širdžiai, pažadėjo daug malonių. Kviečiame jungtis bendrai Adoracijos į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį maldai namuose. Susidomėjusius prašome kreiptis į Reginą (tel. nr. 8 604 69377).
  Spalio mėnuo yra skirtas švč. M. Marijos garbei ir rožančiaus maldai. Raginame kasdien kalbėti rožančių bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožančius yra kalbamas pirmadieniais ir antradieniais – 11:35, nuo trečiadienio iki šeštadienio – 17:35, o sekmadieniais – po 8 val. šv. Mišių. Už bendruomeninį rožančiaus kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.
  Visuotiniai atlaidai mirusiųjų naudai. Atlaidai pelnomi lapkričio 2d. aplankius bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten pasimeldus “Tėve mūsų“ ir Tikėjimo išpažinimą. Lapkričio 1-8 d. aplankius kapines ir bent mintimis pasimeldus už mirusius. Taip pat svarbu išpildyti įprastines sąlygas: reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, sudalyvauti šv. Mišiose ir priimti šv. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija ir sužadinti pasiryžimą vengti bet kokios nuodėmės. Pasinaudokime proga daryti gera savo mirusiems.
  Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.
  Mūsų bažnyčios gale yra pakabinta nauja Sigito Kazlausko fotografijų paroda „Žemaitijai“. Kviečiame stabtelėti ir pažiūrėti.