Šiandien mūsų parapijoje vyksta rekolekcijos. Jas veda Tauragės dekanas kun. dr. Marius Venskus. Kviečiame paklausyti bent porą pamokslų, taip pat atlikti velykinę išpažintį. Raginame jos neatidėti paskutinėms didžiosios savaitės dienoms.
   Šį ketvirtadienį, kovo 25 d., švęsime liturginę neprivalomą Viešpaties apreiškimo iškilmę. Šv. Mišios aukojamos šiokiadienio tvarka.
   Šį penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija.
   Ateinantis sekmadienis yra Verbų sekmadienis. Per visas šv. Mišias šventinamos jūsų atsineštos verbos. Didžiąją savaitę nepamirškime sutvarkyti savo namų ir savo sielų.
   Balandžio 1 d. – didysis ketvirtadienis. 18 val. – paskutinės vakarienės šv. Mišios.
   Balandžio 2 d. – didysis penktadienis. Primename, kad šią dieną visiems katalikams privalomas sausas pasninkas (be pieno produktų). 18 val. – kryžiaus kelias ir pamaldos bažnyčioje.
   Balandžio 3 d. – didysis šeštadienis. Budėjimas prie Kristaus kapo. 10 val. giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Vakare 19 val. – Velyknakčio šv. Mišios.
   Balandžio 4 d. – šv. Velykos. Šv. Mišios: 8 val. (Kristaus prisikėlimo), 10 ir 12 val.
   Balandžio 5 d. – šv. Velykų antroji diena. Šv. Mišios 10 ir 12 val.
   Bažnyčios gale yra platinamas katalikiškas žurnalas „Artuma“. Taip pat norintiems geriau pažinti pasninką yra skirta Virginijos Končiuvienės parengta knygutė „Pasninko galia“. Tai galėtų būti skaitiniai gavėnios metui. Kviečiame įsigyti.