Artėja rugsėjo 1-oji – naujų mokslo metų pradžia. Ta proga kviečiame maldai už moksleivius, studentus, jų tėvus ir pedagogus.
   Naujų mokslo metų pradžios šv. Mišios bus aukojamos šiandien 12 val., tačiau meldžiamės ir visose šio sekmadienio šv. Mišiose. Taip pat šv. Mišias už moksleivius, studentus, jų tėvus ir pedagogus aukosime rugsėjo 1 d. 8 val. Ateikime patys, pakvieskime ir savo artimuosius. Ateinančią savaitę bet kurią dieną iki rugsėjo 1 d. atlikime išpažintį, priimkime už juos šv. Komuniją. Kviečiame paraginti ir jaunąją kartą padaryti tą patį.
   Šiandien mūsų parapijoje svečiuojasi Onuškio parapijos klebonas kun. Algimantas Gaidukevičius. Jis aukos 12 val. šv. Mišias. Kartu atvyksta ir tose šv. Mišiose giedos Onuškio parapijos sumos choras, vadovaujamas Gražinos Kulbickienės. Taip pat giedos operos solistė Gražina Skinderytė-Kurnickienė. Kviečiame bendrai maldai su mūsų parapijos svečiais.
   Kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją šią savaitę: trečiadienį po 8 val. šv. Mišių; penktadienį 16-18 val.; šeštadienį po 18 val. šv. Mišių iki 22 val.; sekmadienį po 10 val. šv. Mišių iki 12 val.
   Rugsėjo mėnesį pradedame naujus katechezės mokslo metus. Pirmajai šv. Komunijai ruošiami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. O Sutvirtinimui gali ruoštis lankantys 8 klasę ir vyresni. Registracijos anketų prašome teirautis savo tikybos mokytojų, jas taip pat bus galima gauti ir parapijos raštinėje.
   Pirmasis susitikimas su Pirmajai šv. Komunijai besiruošiančių mokinių tėvais įvyks rugsėjo 25 d. 16:30 val., o su sutvirtinamųjų tėvais – irgi rugsėjo 25 d. 19:00 val. Būtų gražu, jei dalyvautumėte tą dieną ir 18 val. šv. Mišiose.
   Nuo rugsėjo 26 d. jau reikės gauti parašą į atsiskaitymų knygeles už dalyvavimą šv. Mišiose. Mūsų parapijoje tiek Pirmajai Komunijai, tiek Sutvirtinimui besiruošiantys vaikai šv. Mišiose dalyvauja su visa šeima ar bent vienu suaugusiu iš šeimos.
   Kas jaučia grėsmę dėl pandemijos, gali atidėti pasiruošimą sakramentams į kitus metus.
   Tie, kurie nori ruoštis Pirmajai šv. Komunijai arba Sutvirtinimui, bet nelanko tikybos pamokų mokykloje, turės papildomą kassavaitinę pamoką su kunigu ir papildomas šv. Mišias darbo dieną.
   Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis: 8 val. sudėtinės šv. Mišios į Dievo Gailestingumą jūsų intencijomis.
   Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis: 8 ir 18 val. sudėtinės šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį jūsų intencijomis.
   Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis: 18 val. sudėtinės šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.