Švč. Sakramento adoracija šią savaitę bus trečiadienį po 8 val. šv. Mišių ir penktadienį 16-18 val. Kviečiame pabūti prie eucharistinio Kristaus.
   Taip pat yra galimybė turėti adoraciją ir kitu laiku, jei susidaro bent kelių žmonių grupė, kuri iš anksto ateina į zakristiją ir suderina laiką su kunigu.
   Rugsėjo 8 d., trečiadienis yra Šilinė – Švč. Mergelės Marijos gimimo diena. O rugsėjo 7-15 d. Šiluvoje vyks atlaidai.
   Nuo mūsų bažnyčios autobusas į Šiluvos atlaidus tikinčiuosius veš rugsėjo 8 d. 8 val. Dėl registracijos ir informacijos kviečiame kreiptis į Janiną Armalienę.
   Taip pat svarbi diena Šiluvos atlaiduose yra rugsėjo 11 d. Tada minėsime 600 metų jubiliejų, kai popiežius Martynas V Apaštalų Sosto globon priėmė žemaičių tautos krikščionis. Tą dieną kurie galite, esate kviečiami savo transportu nuvykti į Šiluvą 12 val. šv. Mišioms ir 15 val. Kalvarijos Kalnų giedojimui Šiluvos bazilikoje.
   Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis: 12 val. sudėtinės šv. Mišios į šv. Antaną jūsų intencijomis.
   Rugsėjo mėnesį pradedame naujus katechezės mokslo metus. Pirmajai šv. Komunijai ruošiami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. O Sutvirtinimui gali ruoštis lankantys 8 klasę ir vyresni. Registracijos anketų prašome teirautis savo tikybos mokytojų, jas taip pat bus galima gauti ir parapijos raštinėje.
   Pirmasis susitikimas su Pirmajai šv. Komunijai besiruošiančių mokinių tėvais įvyks rugsėjo 25 d. 16:30 val., o su sutvirtinamųjų tėvais – irgi rugsėjo 25 d. 19:00 val. Būtų gražu, jei dalyvautumėte tą dieną ir 18 val. šv. Mišiose.
Nuo rugsėjo 26 d. jau reikės gauti parašą į atsiskaitymų knygeles už dalyvavimą šv. Mišiose. Mūsų parapijoje tiek Pirmajai Komunijai, tiek Sutvirtinimui besiruošiantys vaikai šv. Mišiose dalyvauja su visa šeima ar bent vienu suaugusiu iš šeimos.
   Kas jaučia grėsmę dėl pandemijos, gali atidėti pasiruošimą sakramentams į kitus metus.
   Tie, kurie nori ruoštis Pirmajai šv. Komunijai arba Sutvirtinimui, bet nelanko tikybos pamokų mokykloje, turės papildomą kassavaitinę pamoką su kunigu ir papildomas šv. Mišias darbo dieną.