Primename, kad iki rugsėjo 15 d. Šiluvoje vyks atlaidai. Kviečiame nuvykti visus, kurie dar nespėjote to padaryti.
   Kun. Andrius palieka Plungės parapiją ir išvyksta pastoraciniam darbui į Vilniaus arkivyskupiją. Su juo atsisveikiname rugsėjo 19 d. 18 val. šv. Mišiose. Po jų – agapė parapijos namuose. Kviečiame dalyvauti.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę bus trečiadienį po 8 val. šv. Mišių ir penktadienį 16-18 val.
   Kviečiame taip pat į naktinę adoraciją su parapijos tretininkais šį ketvirtadienį po 18 val. šv. Mišių.
   Rugsėjo mėnesį pradedame naujus katechezės mokslo metus. Pirmajai šv. Komunijai ruošiami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. O Sutvirtinimui gali ruoštis lankantys 8 klasę ir vyresni. Registracijos anketų prašome teirautis savo tikybos mokytojų, jas taip pat bus galima gauti ir parapijos raštinėje.
   Pirmasis susitikimas su Pirmajai šv. Komunijai besiruošiančių mokinių tėvais įvyks rugsėjo 25 d. 16:30 val., o su sutvirtinamųjų tėvais – irgi rugsėjo 25 d. 19:00 val. Būtų gražu, jei dalyvautumėte tą dieną ir 18 val. šv. Mišiose.
Nuo rugsėjo 26 d. jau reikės gauti parašą į atsiskaitymų knygeles už dalyvavimą šv. Mišiose. Mūsų parapijoje tiek Pirmajai Komunijai, tiek Sutvirtinimui besiruošiantys vaikai šv. Mišiose dalyvauja su visa šeima ar bent vienu suaugusiu iš šeimos.
   Kas jaučia grėsmę dėl pandemijos, gali atidėti pasiruošimą sakramentams į kitus metus.
   Tie, kurie nori ruoštis Pirmajai šv. Komunijai arba Sutvirtinimui, bet nelanko tikybos pamokų mokykloje, turės papildomą kassavaitinę pamoką su kunigu ir papildomas šv. Mišias darbo dieną.