Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių, šeštadienį nuo 17 val. iki 18.00 val. Šv. Mišių, o ateinantį sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą,  melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Rugsėjo 1 d. 8 val. bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios tomis intencijomis į Nuplaktą Kristų.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis. Prieš sumą – Eucharistinė procesija.

Mokslo metų pradžios Šv. Mišios už moksleivius ir mokytojus bus ateinantį sekmadienį, rugsėjo 4 d., 12 val. Raginame jaunimą atvykti į Šv. Mišias, atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją prašant Dievo palaimos moksluose.

Rugpjūčio 28 d. minimas Šv. Augustinas (354–430), vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Mokė savo kalbomis ir gausiais raštais, ryžtingai kovojo su to laiko klaidomis. Raštais bei pamokslais skelbė tikrąjį tikėjimą.

Rugpjūčio 29 d. minimas Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas. Karalius Erodas Antipas laikė Šv. Joną Krikštytoją Macheronto pilies kalėjime ir savo metinių puotoje, prašant Erodiados dukrai, įsakė nukirsti jam galvą. Taigi Viešpaties pirmtakas, kaip liepsnojantis ir šviečiantis žibintas, tiek savo gyvenimu, tiek ir mirtimi liudijo tiesą.

Rugsėjo 1 d. – pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena. Šiuo laikotarpiu krikščionys visame pasaulyje meldžiasi už kūriniją, apmąsto savo atsakomybę už mūsų visų bendrus namus.

Rugsėjo 3 d. minimas Šv. Grigalius Didysis (540–604), popiežius, Bažnyčios mokytojas. Palikęs sėkmingą politinę karjerą, tapo vienuoliu benediktinu. 590 m. išrenkamas popiežiumi. Reformavo bažnytinį giedojimą, kuris jo garbei vadinamas grigališkuoju. Bažnyčią valdė kaip tikras ganytojas, visokiais būdais padėdamas vargšams, puoselėdamas vienuolinį gyvenimą, visur stiprindamas tikėjimą.