Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Spalio mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei ir rožinio maldai. Raginame kasdien kalbėti rožinį bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožinis bus kalbamas pirmadieniais ir antradieniais 11.30, nuo trečiadienio iki šeštadienio 17.30, o sekmadieniais po 8 val. Šv. Mišių. Už bendruomeninį rožinio kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą ir Šv. Juozapą aukotojų intencijomis.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą,  melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį 8 val. bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios tomis intencijomis į Nuplaktą Kristų.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

2022-10-09 Projekto „Profesionalios muzikos dienos" sakralinės muzikos koncertas Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

Spalio 9 d. kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiantį projekto „Profesionalios muzikos dienos“ Sakralinės muzikos koncertą.  12 val. Šv. Mišių metu bus giedamos J. Haydno Missa Brevis B – Dur, o po 12 val. Šv. Mišių vyks koncertas.

Šiandien minimi Šventieji Angelai Sargai. Jie yra Dievo sukurti angelai, pašaukti kontempliuoti Dievo Veidą. Taip pat jie yra Viešpaties pasiųsti pas žmones, kad savo nematomu, tačiau rūpestingu buvimu padėtų, juos globotų ir užtartų pas Dievą. Tinka pasimelsti už tarnaujančius policijoje.

Spalio 4 d. minimas  Šv. Pranciškus, jis  gimė 1182 m. Asyžiuje, mirė 1226 m. Įsteigė Mažųjų brolių (pranciškonų) ir Trečiąjį (tretininkų, kuriam priklauso pasauliečiai) ordinus, parašė jiems regulas ir gavo Apaštalų Sosto patvirtinimą. Vėliau padėjo Šv. Klarai įkurti Seserų klarisių vienuoliją. 1224 m. gavo Kristaus stigmas. Vargšuose, ypač labiausiai apleistuose, suradęs Jėzų Kristų, pats tapo tarnaujančiu vargšu.

Spalio 4 d. Švč. Sakramento adoracija – nuo  17 val. iki 18 val. Šv. Mišių. Šv. Mišios bus aukojamos už gyvus ir mirusius Pasauliečių pranciškonų ordino (tretininkų) narius. Kadangi šią dieną Bažnyčia mini Šv. Pranciškų Asyžietį, yra sena tradicija – laiminti naminius gyvūnėlius, todėl mūsų bažnyčios šventoriuje po 18 val. Šv. Mišių bus laiminami jūsų gyvūnai.

Spalio 5 d. minima Šv. Faustina Kovalska,  gimė 1905 m. Lenkijoje. 1929 m. ir 1933–1936 m. gyveno Vilniuje, kur jos prašymu pagal jos regėjimus nutapytas pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas.

Spalio 6 d. minimas Šv. Brunonas (1030/35–1101), kunigas.

Spalio 7 d. minima Rožinio Švč. Mergelė Marija. Tai diena, kai Rožinio malda šaukiamasi Dievo Gimdytojos pagalbos, kad vadovaujant jai, kuri ypatingu būdu buvo suvienyta su Dievo Sūnaus įsikūnijimu, kančia ir prisikėlimu, pamėgtume ir platintume Kristaus paslapčių apmąstymą.

Mieli Plungės parapijos tikintieji, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė ir Lietuvos kunigų seminarijų parengiamojo kurso klierikai kaip ir kiekvieną rudenį prašo Jūsų paramos daržovėmis ir kitais maisto produktais. Būsime labai dėkingi Jums, jeigu pagal galimybes paaukosite bulvių, morkų, burokėlių, svogūnų, česnakų ar kitų derliaus gėrybių.

Kiekvieną penktadienį už geradarius seminarijoje yra aukojamos Šv. Mišios, o kasdien prisimename jus savo maldose.  Teatlygina Dievas savo malonėmis už Jūsų gerumą.