Šiandien – liturginė Viešpaties Krikšto šventė. Su šia diena baigiame Kalėdų laikotarpį ir pradedame eilinį laiką.               

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Kunigai dėkoja už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima!

Sausio 13 d. yra minimas Šv. Hiliaras (315–368). Jis gimė Puatjė mieste.

Sausio 13 d. yra Laisvės gynėjų diena.  Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą mūsų bažnyčioje vyks 18 val., jose giedos Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras ,,Tėvynės ilgesys“ (vad. Rūta Černeckienė). Po Šv. Mišių, 19 val., Plungės kultūros centras kviečia į sambūrį prie Laisvės paminklo ,,Laisvė šildo“. Susiburkime prie laužo su arbata ir visi kartu pagerbkime Laisvės gynėjus.

Sausio 6 dieną šventėme Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę. Iš tos dienos dar yra likę šventintos kreidos (ji padėta bažnyčios gale), kurią galima pasiimti ir parsinešti į namus. Namuose ant savo namų durų užrašyti trijų išminčių vardus kaip ženklą, jog tuose namuose gyvena tikintis ir Dievą mylintis žmogus. Užrašas ant durų atrodytų taip:

+K+M+B+2023

Kviečiame užsukti į bažnyčios gale veikiantį knygynėlį. Ten galite rasti ne tik įvairių religinių reikmenų, bet ir gerą knygą sau ar savo artimiesiems.

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo „Artuma” numerį.

Primename, jog katalikams pasninkas galioja ne tik advento ir gavėnios laiku, bet kiekvieną penktadienį per visus metus.

Nepamirškime pasirūpinti ir tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.

Primename, jog katalikiškos laidotuvės yra pilnos, kai mirusiojo kūnas yra įnešamas į bažnyčią. Prašome saugoti šią tradiciją ir ją perduoti savo jaunajai kartai. Taip pat raginkime visus laidotuvių dalyvius ne tik ateiti į Šv. Mišias, bet tuos, kurie neturi kliūčių, atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie laukia ir kuri juos nudžiugintų.

Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Kviečiame tėvelius, kurių vaikai ruošiasi Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, ant juostelės užrašyti savo vaiko vardą ir juostelę užrišti ant Nuplakto Kristaus, pasimelsti, kad vaikas sąmoningai siektų sakramentų, kad augtų ir stiprėtų tikėjime.

Plungės parapijos Caritas dėkoja parapijiečiams už paramą įvairiais daiktais, žaislais ir skanumynais. Carito savanoriai aplankė stokojančias šeimas (40 suaugusių ir 67 vaikučius), paskveikino sulaukus Šv. Kalėdų ir palinkėjo laimingų Naujųjų Metų. Ačiū už jūsų gerumą!