• SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 24 D., PLUNGĖS ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS 90 METŲ JUBILIEJUS.
  • 12.00 val. – IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS. Melsimės už kunigaikščius Mariją ir Mykolą Oginskius, prel. Povilą Pukį, kan. Vincentą Jarulaitį ir visus geradarius, prisidėjusius prie bažnyčios statybos. Šv. Mišioms vadovauja apaštalinis nuncijus Petar Antun Rajič.
  •  16.00 val. XVIII TARPTAUTINIO MYKOLO OGINSKIO FESTIVALIO KONCERTAS. LIETUVOS KAMERINIO ORKESTRO IR VALSTYBINIO CHORO „VILNIUS“ KONCERTAS.
 • Šis sekmadienis yra pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena, taip pat keliautojų ir vairuotojų diena. Kviečiame pasimelsti už pabėgėlių tragediją, kuri šiuo metu yra ypatingai jautri ir svarbi, už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse. Po kiekvienų Šv. Mišių laiminame vairuotojus ir automobilius. Kas norėsite palaiminimo, kunigai lauks jūsų abiejose aikštelėse prie bažnyčios.
 • Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė kaip ir kiekvieną rudenį kreipiasi, prašydama Jūsų pagalbos aprūpinant seminariją daržovėmis – rudens derliaus gėrybėmis. Lietuvos parengiamojo kurso klierikai kiekvieną penktadienį meldžiasi už geradarius, aukojamos Šv. Mišios, esate lydimi jų malda. Teatlygina Dievas savo malonėmis už Jūsų gerumą.
 • Ateinantis sekmadienis, spalio 1 d., yra pirmasis mėnesio sekmadienis: po 10 val. Šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – eucharistinė procesija. Tą dieną, po sumos 12 val. Šv. Mišių, parapijos namuose bus rodomas filmas PRANCIŠKUS IR KLARA IŠ ASYŽIAUS.
 • Nuo spalio 1 d. pradedame mėnesį, skirtą Švč. Mergelės Marijos garbei ir rožančiaus maldai. Raginame kasdien kalbėti rožančių bažnyčioje arba savo namuose. Už bendruomeninį rožančiaus kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.

MŪSŲ BAŽNYČIOJE ROŽANČIUS BUS KALBAMAS:
pirmadieniais ir antradieniais – 11:40,
nuo trečiadienio iki šeštadienio – 17:40,
sekmadieniais – 9:40 val.

 • Šią savaitę Bažnyčia mini šventuosius:
  • Šv. Vincentas Paulietis– trečiadienį, rugsėjo 27 d. Kad padėtų vargšams, Vincentas steigė parapines brolijas, ligonines, ėmėsi kurti pamestinukų namus, naujas seminarijas. Visų labdaringų organizacijų globėjas.
  • Šv. arkangelų – Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventė – penktadienį, rugsėjo 29 d. Tai labiausiai žinomi ir gerbiami arkangelai. Pranašas Danielius vadina Mykolą „galinguoju didžiūnu“, žydų tautos sargu. Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji taps Dievo Sūnaus Motina. Rapolas apie save sako: „Aš esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti Viešpaties Šlovės akivaizdoje“ (Tob 12, 15).
  • Šv. Jeronimas– šeštadienį, rugsėjo 30 d. Būtent jis sako, kad nepažinti Šventojo Rašto reiškia nepažinti Kristaus. Jis išvertė Šventąjį Raštą iš hebrajų ir graikų kalbų į lotynų kalbą, kuria tuo metu kalbėjo dauguma vakarinės Romos imperijos dalies gyventojų, ir tokiu būdu padarė jį prieinamą visiems.
 • Spalio 2 d., pirmadienį – Šv. Angelų Sargų diena. 10 val. Šv. Mišios už tarnaujančius policijoje.
 • Šv. Mišių laikas mūsų bažnyčioje: pirmadieniais – penktadieniais 12 ir 18 val., šeštadieniais 10, 11, 18 val., sekmadieniais 8, 10, 12, 18 val.