Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį,  po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Šį ketvirtadienį, po 18 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Sausio 17 d. yra minimas Šv. Antanas (251/252–356), abatas, gimė Egipte, turtingoje, religingoje šeimoje. Antanas tapo pirmuoju Bažnyčios istorijoje atsiskyrėlių bendruomenės vadovu, abatu.

Sausio 20 d. yra minimas Šv. Fabijonas ir Šv. Sebastijonas.

Sausio 21 d. yra minima Šv. Agnietė (~†304 m.) – trylikametė romietė, kuriai įvykdyta mirties bausmė. Nuo IV a. Romoje, o netrukus ir visoje Vakarų Bažnyčioje vaikų, mergaičių prieglaudų ir mergelių globėja.

Bažnyčios gale yra aukų dėžutė Marijos radijo veiklai paremti. Radijo veikla yra išlaikoma iš tikinčiųjų aukų, todėl prašome pagal galimybes prisidėti. Šis radijas seniems žmonėms dažnai būna vienintelė paguoda ir galimybė pažinti Šventąjį Raštą. Jaunimui jis yra alternatyva daugybei pasaulietinių žinių, skleidžiamų per socialinius tinklus ar kitas radijo stotis. Todėl nuoširdžiai prašome jūsų pagalbos, kad Marijos radijas galėtų gyvuoti ir skleisti Gerąją Naujieną.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Kviečiame tėvelius, kurių vaikai ruošiasi Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, ant juostelės užrašyti savo vaiko vardą ir juostelę užrišti ant Nuplakto Kristaus, pasimelsti, kad vaikas sąmoningai siektų sakramentų, kad augtų ir stiprėtų tikėjime.    

Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.

Plungės parapijos Caritas dėkoja parapijiečiams už paramą įvairiais daiktais, žaislais ir skanumynais. Carito savanoriai aplankė stokojančias šeimas (40 suaugusių ir 67 vaikučius), pasveikino sulaukus Šv. Kalėdų ir palinkėjo laimingų Naujųjų Metų. Ačiū už jūsų gerumą!

MALDŲ UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ AŠTUONDIENIS

Sausio 18-25 d. visame pasaulyje minima maldų už krikščionių vienybę savaitė. Šia intencija bus meldžiamasi bažnyčioje. Raginame tai daryti ir savo asmeninėse maldose per visą aštuondienį (liturginio maldyno 208 pusl.).

“Visi tebūna viena! Kaip Tu, Tėve, esi manyje ir aš Tavyje, tegul ir visi tikintieji būna mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi mane siuntęs” (plg. Jn 17, 21), – taip meldėsi Viešpats Jėzus.

Kun.: Melskime, broliai, seserys, už visus Kristų tikinčius, kad juos Viešpats Dievas tiesos keliu surinktų į vieną savo Bažnyčią ir joje išlaikytų.

Pasimeldžiama tylomis arba giedama “Šventas Dieve” (liturginio maldyno 145 pusl.).

Kun.: Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu suburi išsklaidytus ir saugai vienybę; maloniai pažvelk į savo Sūnaus kaimenę ir suvienyk tikėjimo pilnatve bei meilės ryšiais visus žmones, kuriuos yra pašventinęs vienas Krikštas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Primename apie visuotinius atlaidus, kuriuos įprastomis sąlygomis gali gauti tikintieji, dalyvaujantys maldų už krikščionių vienybę aštuondienio pamaldose ir šios savaitės užbaigime.