Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių, šeštadienį nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių, o ateinantį sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą ir Šv. Juozapą aukotojų intencijomis.

Ateinantis ketvirtadienis yra pirmasis mėnesio ketvirtadienis – 8 val. aukojamos sudėtinės Šv. Mišios į Nuplaktą Kristų. Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą,  melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis. Prieš sumą – Eucharistinė procesija.

Sausio 31 d. yra minimas  Šv. Jonas Boskas, gimė 1815 m. Becchi (prie Turino, Italija), mirė 1888 m. Turine. Buvo įžymus pedagogas. 1859 m. įkūrė Saleziečių kongregaciją. Dirbo katechetinį, pedagoginį darbą su beglobiais vaikais. Steigė jiems prieglaudas, mokyklas ir dirbtuves. Organizavo misijas.

2021 m. vasario 2 d.

Vasario 2 dieną – Viešpaties Paaukojimo šventė (Grabnyčios). Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 8 val., 12 val. ir 18 val. Ši šventė graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „Šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“. Šv. Mišiose bus laiminamos Grabnyčių žvakės, kurias galima uždegti prie mirštančio ligonio, taip pat prie mirusio jo šarvojimo metu. Vėliau jų bus galima įsigyti bažnyčioje.

Vasario 2 dieną taip pat – Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas.

Vasario 3 dieną yra minimas Šv. Blažiejus, mirė apie 315–316 m. Gydytojas, kilęs iš Kapadokijos (Maž. Azija). Tapo atsiskyrėliu, vėliau išrinktas vyskupu. Pasak legendos, pakeliui į egzekucijos vietą, stebuklingai pagydė berniuką, kuris duso gerklėje įstrigus žuvies ašakai. Šv. Mišios bus aukojamos 8 val. ir 18 val. Pagal seną tradiciją minint Šv. Blažiejų dalyvaujantiems Šv. Mišiose suteikiamas specialus palaiminimas (su pašventintomis Šv. Blažiejaus žvakėmis).

Šventinama duona. 2021 m. vasario 5 d.

Vasario 5 d. minima Šv. Agota, gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, Šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo. Todėl kitą sekmadienį Šv. Mišiose šventinama duona ir vanduo kaip priemonės nuo gaisrų ir palaimos ženklas kelionėje bei apsauga nuo blogo žmogaus. Ateidami į Šv. Mišias galite pašventinimui atsinešti ir savo duonos.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems.

Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.