•  Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie laukia ir kuri juos nudžiugintų. Raginame, kad ateidami mirusiųjų metinių ir kitų minėjimų progomis į bažnyčią atsineštumėte žvakes pašventinimui, o gėles palaiminimui.
 • Kiekvieną savaitę sudėtinės Šv. Mišios už mirusiuosius aukojamos:
   • PIRMADIENIAIS 12 VAL.
   • TREČIADIENIAIS 18 VAL.
   • ŠEŠTADIENIAIS 18 VAL.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį – pirmąjį mėnesio penktadienį, lapkričio 3 d., 12 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. M. Mariją – pirmąjį mėnesio šeštadienį, lapkričio 4 d., 18 val.
 • Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis – po 10 val. Šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – eucharistinė procesija.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val., šį šeštadienį – nuo 17 val. iki 18 val.
 • Dievo Gailestingumo vainikėlis mūsų bažnyčioje kalbamas sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių.
 • Kiekvieną antradienį 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Primename, kad Šv. Mišias kaip dovaną ir Dievo palaimą dera užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.

PAMALDŲ TVARKA
VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ – MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO dienomis
 • Lapkričio 1 d., trečiadienį, – VISI ŠVENTIEJI

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 8, 10, 12, 18 val., senųjų kapinių koplyčioje – 15 val.

 • Lapkričio 2 d., ketvirtadienį, – VĖLINĖS

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 8, 10, 12, 18 val.

 • Lapkričio 1-8 d.

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 18 val. aukotojų intencijomis už visus jūsų mirusiuosius. Laiminamos tikinčiųjų atsineštos antkapinės žvakės ir gėlės.

 • Visuotiniai atlaidai mirusiųjų naudai pelnomi:

Lapkričio 2 d. aplankius bažnyčią ar viešą koplyčią, ten sukalbėjus Tėve mūsų ir Tikėjimo išpažinimą.

Lapkričio 1- 8 d. aplankius kapines ir bent mintimis pasimeldus už mirusiuosius.

Taip pat svarbu išpildyti įprastines sąlygas: reikia būti malonės būsenos arba atlikti išpažintį, dalyvauti Šv. Mišiose ir priimti Šv. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija ir sužadinti pasiryžimą vengti bet kokios nuodėmės. Pasinaudokime proga daryti gera savo mirusiesiems.

Šventoji Motina Bažnyčia pagerbia visus savo vaikus danguje tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.