Velykų ryto – Kristaus Prisikėlimo – Šventose Mišiose Klebonas Vytautas Gedvainis sakė: „Šiandien visi krikščionys, taip pat ir Katalikų bažnyčia, visam pasauliui paskelbė ypatingą tiesą – MŪSŲ DIEVAS JĖZUS KRISTUS YRA PRISIKĖLĘS. Tai pati svarbiausia mūsų tikėjimo tiesa. Niekas neabejoja Kristaus istoriškumu, niekas neabejoja, kad tai, ką Kristus pasakė ir yra apaštalų bei evangelistų užrašyta, yra absoliučiai tobula. To joks žmogus savo protu negalėtų sukurti. Kiek per daugybę tūkstantmečių yra sukurta žmogaus proto dalykų, jie visi sužimba kaip kometos ir sudega, prapuola užmarštyje. Kiekvieną dieną, kiekvienais metais kas nors sukuriama: gražesnis paveikslas, tobulesnė muzika, įdomesnė knyga, bet viskas eina į užmarštį, o Dievo žodis išlieka amžiams, jis kiekvieną dieną gyvas ir aktualus. Dievo žodis skelbia ir apie Kristaus prisikėlimą, be kurio mūsų tikėjimas būtų tuščias. Būtent Kristaus prisikėlime yra kiekvieno iš mūsų gyvenimo tikroji prasmė ir laimė“.