Žolinė – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė. Šv. Mišiose mūsų bažnyčioje lankėsi Vydmantų parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius. Jis su savo parapijiečiais atvyko pasimelsti kartu su plungiškiais ir prašė jų savo auka prisidėti prie naujai statomos bažnyčios Vydmantuose. Aukodamas  Šv. Mišias jis sakė, kad šiandienos iškilmė mums kalba apie tą pasaulį ir gyvenimą, į kurį mes visi einam. Tikėjimas šiandien atsiskleidžia visu savo grožiu, nes jis mums parodo mūsų gyvenimo žemiškąją pabaigą ir suteikia viltį, kad bus nuostabi ir nesibaigianti amžinybė. Po 10 val. Šv. Mišių svečiai bažnyčioje surengė  koncertą. O Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis šios nuostabios šventės proga, tęsdamas tradiciją šventinėmis progomis įteikti popiežiaus palaiminimus savo parapijiečiams, kurie parodo širdies gerumą šiems Dievo namams,  šeštadienį ir sekmadienį įteikė popiežiaus palaiminimus Nijolei Valančiūtei, Vidai Mikuckienei, Genovaitei Platakytei, Veronikai Viržintaitei, Kamilijai Dokšaitei-Šimkienei, Stanislavai Senkienei, Birutai Balsienei, Ritai Sodonytei-Banionienei, Juozapui ir Bronislavai Valančiams, Eimučiui ir Danutei Urbonams, Česlovui Norvydui, Reginai ir Vladui Sosickiams, Zofijai Danutei Norvaišaitei-Norkienei, Reginai Valerijai Klimbaitei-Chmieliauskienei, Teresei Gaubienei, Mindaugui ir Jolantai Preibiams, Pauliui ir Daliai Perminams, Astai Mickevičiūtei-Beierlei, Juditai Stankutei.