Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima! Primename, kad kalėdojimas mūsų parapijoje per karantiną nevyks.
   Kalėdaičių galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu.
   Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų šv. Mišios, o prieš jas 7:45 val. bus giedamos Švč. M. Marijos valandos.
   Šį penktadienį 16-18 val. vyks Švč. Sakramento adoracija.
   Taip pat kviečiame į naktinę Švč. Sakramento adoraciją, kurią organizuoja parapijos tretininkai ir kuri prasidės šį penktadienį po 18 val. šv. Mišių bei tęsis iki šeštadienio ryto.
   Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių kviečiame jungtis į Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.
  Kitas sekmadienis yra adventinės išpažinties sekmadienis. Raginame pagal galimybes ją atlikti patiems, taip pat pakviesti ir savo artimuosius.
  Advento laikotarpiu kviečiame į susitaikinimą su Dievu ir artimu, pareigingumą, supratingumą kito atžvilgiu, penktadieniais nepamiršti pasninko. Tai – taip pat proga prisiminti gerus darbus, ir jų praktiką, kaip Bažnyčia moko: alkaną pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti, mirusį palaidoti; nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas iškęsti, melstis už gyvus ir mirusius.
   Raginame šiuo metu nepamiršti rašyti kalėdinius atvirukus, nupirkti gerą knygą iš knygynėlio, ranka užrašyti sveikinimą ir kartu su plotkele nusiųsti kaip dovaną savo artimiesiems.
   Kai atvykstate į mirusiųjų metinių šv. Mišias raginame nepamiršti kartu atsinešti į bažnyčią gėles ir žvakes, kurias ketinate po pamaldų vežti į kapines. Bažnyčioje jos yra sudedamos ant celuno (t.y. juodo kilimėlio su kryžiumi), tada būna kunigo palaiminamos ir pašventinamos.
   Bažnyčios gale platinamas katalikiškas žurnalas: “Artuma”. Kviečiame įsigyti ir skaityti.