Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 16-18 val.
   Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Švč. Sakramento adoracijos.
   Rožinio malda. Spalio mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei ir rožinio maldai. Raginame kasdien kalbėti rožinį bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožinis kalbamas pirmadieniais ir antradieniais 11.30 val., nuo trečiadienio iki šeštadienio 17.30 val., o sekmadieniais po 8 val. Šv. Mišių. Už bendruomeninį rožinio kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.
   Bažnyčios gale yra platinamas naujas „Artumos“ katalikiškas žurnalas. Kviečiame įsigyti ir skaityti.
   Svarbu!
   Atsirado tradicija per Vėlines aplankyti kuo daugiau kapų ir uždegti kuo daugiau žvakių, tačiau nebėra tradicijos sielai padovanoti dovaną: Šv. Mišias, asmeninę išpažintį, asmeninį susitikimą su prisikėlusiu Kristumi. Padovanokime besiglaudžiantiems ilgesio ir sielvarto vietoje – skaistykloje – amžiną šviesą – Jėzų Kristų, išklausydami Šv. Mišias arba užsakydami jas, atlikdami išpažintį ir priimdami Komuniją.
   Spalio 31 d. Šv. Mišios Plungės miesto senosiose kapinėse bus aukojamos 15 val.
   Lapkričio 1 d., pirmadienis, Visi Šventieji. Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 8, 10, 12, 18 val., Šv. Mišios Plungės miesto senosiose kapinėse bus aukojamos 15 val.
   Lapkričio 2 d., antradienis, Vėlinės. Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 8, 10, 12, 18 val.
   Lapkričio 1-8 d. – Vėlinių aštuondienis. Tuo metu Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencijomis bus aukojamos mūsų bažnyčioje 18 val. Galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiųjų naudai išpildant įprastines atlaidams gauti sąlygas (reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija ir atsisakyti prisirišimo prie bet kokios, kad ir lengvos, nuodėmės). Vėlinių aštuondienio metu galima pelnyti atlaidus pamaldžiai aplankant kapines ir bent mintimis pasimelžiant už mirusiuosius.