Sausio 6 d. (ketvirtadienį) švęsime Kristaus apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę. Šv. Mišios bus aukojamos 12 ir 18 val. Per Šv. Mišias bus šventinama kreida, kurią galima parsinešti į namus ir ant savo namų durų užrašyti trijų išminčių vardus kaip ženklą, jog tuose namuose gyvena tikintis ir Dievą mylintis žmogus. Užrašas ant durų atrodytų taip:
+K+M+B+2022
   Prie prakartėlės yra padėta aukų dėžutė, kur galite įmesti savo auką, skirtą Šv. Mišioms už šeimas. Šv. Mišios jūsų intencija bus aukojamos per Tris Karalius.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 16-18 val.
   Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).
   Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima! Taip pat primename, kad pagal seną tradiciją ne tik bažnyčiai, kunigams, bet ir bažnyčios tarnams yra duodama kalėdinė auka. Norintys palikti kalėdinę auką tarnams, ją taip pat gali atnešti į zakristiją.
   Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.
   Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo gailestingumą aukotojų intencijomis.
   Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis: 8 ir 18 val. – Šv. Mišios aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
   Primename, jog katalikams pasninkas galioja ne tik advento ir gavėnios, bet kiekvieną penktadienį per visus metus.
   Sausio 2 d. yra minimas Šv. Bazilijus Didysis (330–379). Jis gimė Kapadokijos Cezarėjoje, krikščionių šeimoje. Dėstė retoriką, buvo pakrikštytas ir pasirinko atsiskyrėlio gyvenimą. 370 m. Bazilijus pakeitė Euzebijų ir tapo Cezarėjos vyskupu. Kovojo prieš arijonizmą, parašė daug veikalų, sudarė kelių vienuolynų statutus, kuriais daugelis Rytų Bažnyčios vienuolių naudojasi ir šiandien.
   Sausio 2 d. taip pat yra minimas Šv. Grigalius Nazianzietis (330–390). Jis gimė taip pat Kapadokijoje, kartu su Šv. Bazilijumi mokėsi Cezarėjos apylinkėse, kartu gyveno dykumoje kaip atsiskyrėliai. 381 m. Grigalius išrinktas Konstantinopolio vyskupu. Savo teologiniuose raštuose jis ypač išvystė Švč. Trejybės ir kristologijos mokslą.
   Sausio 3 d. yra Švč. Jėzaus Vardo minėjimas.
   Sausio 3 d. Kaune nužudyta skaistumą gynusi Elena Spirgevičiūtė, kuriai meldžiame Bažnyčios pripažinimo palaimintąja.
   Sausio 7 d. yra minimas Šv. Raimundas Penjafortietis (1175–1275), kunigas, dominikonas, žymus kanonistas. Nuodugniai aprašė Atgailos sakramentą. Išrinktas Dominikonų ordino generaliniu magistru, paruošė naują Ordino konstituciją. Sulaukęs gilios senatvės, ramiai užmigo Viešpatyje Barselonoje, Ispanijoje.
   Sausio 9 d. yra Viešpaties Krikšto šventė. Kalėdinio laikotarpio pabaiga.
   Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie lauktų ir kuri juos nudžiugintų.
  Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.