2021 m. rugsėjo 26 d.

Šiandien minima keliautojų ir vairuotojų diena, melsimės už visus eismo dalyvius, taip pat žuvusius keliuose. Po 8 val., 10 val., 12 val. ir 18 val. Šv. Mišių bus laiminami automobiliai ir kitos transporto priemonės. Kas norėsite palaiminimo, kunigai lauks jūsų aikštelėse prie bažnyčios.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo  16 val. iki 18 val. Šv. Mišių, šeštadienį nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių, o ateinantį sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių.

Šį penktadienį (rugsėjo 30 d.) nuo 10 val. ryto mūsų bažnyčioje vyks paros Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki šeštadienio (spalio 1 d.) 8 val. ryto. Adoracija vyks Telšių vyskupijos intencija.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Rugsėjo 30 d. 9 val. bus aukojamos Šv. Mišios už Plungės policijos darbuotojus. Kviečiame ateiti pasimelsti.

Rožinio malda. Šeštadienį prasidės spalio mėnuo, kuris yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei ir rožinio maldai. Raginame kasdien kalbėti rožinį bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožinis bus kalbamas pirmadieniais ir antradieniais 11.30 val., nuo trečiadienio iki šeštadienio 17.30 val., o sekmadieniais po 8 val. Šv. Mišių. Už bendruomeninį rožinio kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis. Prieš sumą – Eucharistinė procesija.

Rugsėjo 26 d. minimi Šv. Kozmas ir Damijonas.

Rugsėjo 27 d. minimas  Šv. Vincentas Paulietis, gimė 1581 m. Gaskonijoje, mirė 1660 m. Paryžiuje.

Rugsėjo 28 d. minimas Šv. Vaclovas.

Rugsėjo 28 d. taip pat minimas Šv. Laurynas Ruisas.

Rugsėjo 29 d. – Šv. arkangelų – Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventė. Pranašas Danielius vadina Mykolą „galinguoju didžiūnu“, žydų tautos sargu. Apokalipsė jį vadina angelų kareivijos, kovojusios su šėtonu, vadu. Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji taps Dievo Sūnaus Motina. Rapolas apie save sako: „Aš esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti Viešpaties Šlovės akivaizdoje“.

Rugsėjo 30 d. minimas Šv. Jeronimas, gimė apie 340 m. Stridone, Dalmatijoje. Būtent jis sako, kad nepažinti Šventojo Rašto reiškia nepažinti Kristaus.

Spalio 1 d. minima Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, gimė 1873 m. Prancūzijoje, mirė 1897 m. Įstojusi į karmeličių vienuolyną, garsėjo nusižeminimu, evangeliniu paprastumu ir pasitikėjimu Dievu.

Spalio 2 d. – Šv. Angelų Sargų šventė. Šventieji Angelai Sargai yra Dievo sukurti angelai, pašaukti kontempliuoti Dievo Veidą. Taip pat jie yra Viešpaties pasiųsti pas žmones, kad savo nematomu, tačiau rūpestingu buvimu padėtų, juos globotų ir užtartų pas Dievą. Šiandien tinka pasimelsti už tarnaujančius policijoje.

Mieli Plungės parapijos tikintieji, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė ir Lietuvos kunigų seminarijų parengiamojo kurso klierikai kaip ir kiekvieną rudenį prašo Jūsų paramos daržovėmis ir kitais maisto produktais. Būsime labai dėkingi Jums, jeigu pagal galimybes paaukosite bulvių, morkų, burokėlių, svogūnų, česnakų ar kitų derliaus gėrybių.

Kiekvieną penktadienį už geradarius seminarijoje yra aukojamos Šv. Mišios, o kasdien prisimename jus savo maldose.  Teatlygina Dievas savo malonėmis už Jūsų gerumą.