Šiandien mūsų bažnyčioje gavėnios rekolekcijos ir gavėnios išpažinties sekmadienis. Raginame pagal galimybes ją atlikti patiems, taip pat pakviesti ir savo artimuosius, nes gavėnios išpažintis yra svarbi dvasinio pasirengimo Šv. Velykoms dalis, juk Bažnyčios įsakymas ragina bent kartą metuose atlikti išpažintį ir priimti Švč. Sakramentą.

Nepamirškime pasirūpinti ir tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.

Gavėnios laiku esame kviečiami apriboti žalingus įpročius, gal pavyktų ir visai jų atsisakyti. Taip pat svarbus susilaikymas nuo triukšmingų pasilinksminimų. Primename, kad katalikams privalomas pasninkas yra kiekvieną penktadienį.

Gavėnios laiku kryžiaus kelias mūsų bažnyčioje einamas penktadieniais po 18 val. Šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių,  penktadienį 16-18 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo gailestingumą aukotojų intencijomis.

Šiandien – maldos už seksualinės prievartos aukas diena.

Balandžio 4 d. minimas Šv. Izidorius (560–633), vyskupas ir Bažnyčios mokytojas. Savo brolio Leandro mokinys, jo įpėdinis vyskupo soste, Ispanijoje. Parašė daug teologinių veikalų, sukvietė daug susirinkimų ir jiems vadovavo, buvo uolus katalikų tikėjime, išmintingai saugojo bažnytinę drausmę.

Balandžio 5 d. minimas Šv. Vincentas Fereras (1350–1419), Pamokslininkų Ordino kunigas. Kilęs iš Ispanijos, nesiliovė keliavęs per Vakarų Europos miestus ir kaimus, rūpindamasis Bažnyčios ramybe ir vienybe, skelbdamas nesuskaičiuojamai daugybei žmonių Evangeliją. Mirė Prancūzijoje.

Balandžio 7 d. minimas Šv. Jonas Krikštytojas Salietis (1651–1719), kunigas. Prancūzijos Normandijoje rūpinosi vaikų globa ir jų krikščionišku auklėjimu. Įkūrė Krikščioniškų Mokyklų Brolių Kongregaciją, dėl kurios patyrė daug vargų.

Ateinantis sekmadienis yra Verbų sekmadienis. Per visas Šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos. Tą dieną rinkliava skiriama kunigų seminarijos išlaikymui. Telšių vyskupija turi šešis seminaristus, kurie ruošiasi tapti kunigais ir tarnauti įvairiose vyskupijos parapijose. Seminaristai iš anksto dėkoja už paramą.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val ir nuo 16 iki 18 val.

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo ,,Artuma” numerį.

Kai renkamės Šv. Mišioms, raginame į bažnyčią atvykti nors 15 min. anksčiau, kad turėtumėte laiko asmeninei maldai, galbūt išpažinčiai ir Šv. Mišiose dalyvautumėte pasiruošę.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją žmogus, turintis rūpestį, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Vėliau yra numatyta aukoti Šv. Mišias tomis intencijomis.

Raginame šiuo metu nepamiršti rašyti velykinius atvirukus, nupirkti gerą knygą iš knygynėlio, ranka užrašyti sveikinimą ir nusiųsti kaip dovaną savo artimiesiems. Mūsų knygynėlyje yra velykinių atvirukų su mūsų parapijos bažnyčia.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: ,,Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Forma pildoma internetu, prisijungus prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt/.