• PRADEDAME MĖNESĮ, SKIRTĄ ŠVČ. M. MARIJOS GARBEI IR ROŽANČIAUS MALDAI. Raginame kasdien kalbėti rožančių bažnyčioje arba savo namuose. Už bendruomeninį rožančiaus kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai. Rožinio kalbėjimo schema

MŪSŲ BAŽNYČIOJE ROŽANČIUS KALBAMAS:
     PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS – 11:40,
     NUO TREČIADIENIO IKI ŠEŠTADIENIO – 17:40,
     SEKMADIENIAIS – po 10 val. Šv. Mišių.

 • Informuojame, kad Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantiems vaikams ir jaunuoliams privalu kartu su tėvais lankyti bažnyčią, dalyvauti rožančiaus pamaldose bei rinkti parašus į atsiskaitymų knygutes.
 • Spalio 1 d., yra pirmasis mėnesio sekmadienis, po 10 val. Šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – eucharistinė procesija. Po 12.00 sumos Šv. Mišių parapijos namuose bus rodomas filmas PRANCIŠKUS IR KLARA IŠ ASYŽIAUS.
 • Dievo Gailestingumo vainikėlis mūsų bažnyčioje kalbamas sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val., šį šeštadienį – nuo 17 val. iki 18 val.
 • Šv. Mišių laikas mūsų bažnyčioje: pirmadieniais – penktadieniais 12 ir 18 val., šeštadieniais 10, 11, 18 val., sekmadieniais 8, 10, 12, 18 val.
 • Kiekvieną antradienį, 19 val., – maldos grupelė „Motinos maldoje“. Kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
 • Šv. Angelų Sargų diena – pirmadienį, spalio 2 d. Šv. Mišios 10 val. už tarnaujančius policijoje.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Šv. Antaną – pirmąjį mėnesio antradienį, spalio 3 d., 12 val. Taip pat primename, kad kiekvieną antradienį, 12 val., – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius gimtadienio ar krikšto dienos proga, prašant sveikatos ir kitų reikalingų malonių.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Dievo Gailestingumą ir į Šv. Juozapą – pirmąjį mėnesio trečiadienį, spalio 4 d., 12 val.
 • Spalio 4 d. 12 val. Šv. Mišios bus aukojamos už gyvus ir mirusius Pasauliečių pranciškonų ordino (tretininkų) narius. Kadangi šią dieną Bažnyčia mini Šv. Pranciškų Asyžietį, yra sena tradicija laiminti naminius gyvūnėlius, todėl mūsų bažnyčiaus šventoriuje po 18 val. Šv. Mišių bus laiminami jūsų gyvūnai.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Nuplaktą Kristų – pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, spalio 5 d., 12 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį – pirmąjį mėnesio penktadienį, spalio 6 d., 12 val. ir 18 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. M. Mariją – pirmąjį mėnesio šeštadienį, spalio 7 d., 18 val.
 • Šią savaitę Bažnyčia mini šventuosius:
  • Šv. Pranciškus Asyžietis – trečiadienį, spalio 4 d. Įsteigė Mažųjų brolių (pranciškonų) ir Trečiąjį (tretininkų, kuriam priklauso pasauliečiai) ordinus, parašė jiems regulas ir gavo Apaštalų Sosto patvirtinimą. 1224 m. gavo Kristaus stigmas. Žodžiais ir veiksmais siekė tobulo Kristaus sekimo.
  • Šv. Faustina Kovalska – ketvirtadienį, spalio 5 d. Viena žymiausių XX a. mistikių, Dievo Motinos Gailestingumo vienuolijos sesuo, regėtoja, Dievo Gailestingumo apaštalė. 1929 m. ir 1933–1936 m. gyveno Vilniuje, kur jos prašymu pagal jos regėjimus nutapytas pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas. Popiežius Jonas Paulius II 2000 m. balandžio 30 d. ją paskelbė šventąja.
  • Rožinio Švč. Mergelė Marija – šeštadienį, spalio 7 d. Tai diena, kai Rožinio malda šaukiamasi Dievo Gimdytojos pagalbos, kad vadovaujant jai, kuri ypatingu būdu buvo suvienyta su Dievo Sūnaus įsikūnijimu, kančia ir prisikėlimu, pamėgtume ir platintume Kristaus paslapčių apmąstymą.